Detaljplaner under granskning

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Detaljplan för ändrad användning, Ovansjö 1:86, m.fl.

Handlingar för granskning från den 8 mars till och med den 29 mars 2021.