Detaljplaner under granskning

Det pågår för närvarande inte någon granskning av förslag till detaljplan.

Notering: Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.