Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter och till en fastighet hör byggnader och anläggningar som uppförts på fastigheten.

Kommunalt och statligt lantmäteri

Det finns kommunala lantmäterimyndigheter i ett fyrtiotal av landets kommuner och i övriga kommuner är det  statliga Lantmäteriet som är lantmäterimyndighet och som hanterar fastighetsregistret och fastighetsindelning - så även i Ånge kommun.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och till uppgifterna hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos Lantmäteriet kan du få hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till Lantmäteriet du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Om du behöver besöka Lantmäteriet, finns närmaste kontoren i Östersund, Kyrkgatan 76 och i Härnösand, Brunnshusgatan 6. Se vidare om besökstider och övriga kontaktuppgifter på Lantmäteriets webbplats nedan.