Gata, parkering och park

Information om kommunala gator, parker, torg, torghandel, trafikfrågor, parkeringar och lokala trafikföreskrifter.

På kommunens gator ansvarar Tekniska förvaltningen för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet, t ex vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande. Trafikföreskrifter inom tätbebyggda områden beslutas av tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen tar också emot ansökningar om parkeringsplatser för uthyrning och parkeringstillstånd för handikapplatser.

Om du vill kontakta oss angående ett gatu-, parkerings- eller parkärende så kan du göra det antingen via självservice eller på telefonnummer 0690-25 01 00.

Parkeringsytor i Ånge, P-skiva

Kartbild över parkeringsplatser i Ånge tätort.

Parkeringsskiva krävs på de parkeringar som är 30 minuter (röda fält), 2 timmar (gula fält) och 3 timmar (lila fält). Parkeringsskiva kan du hämta hos Biblioteket , Systembolaget, Ånge bokhandel, Apoteket, Café Rosé (Coop), kommunhusets reception och på Folktandvården. Saknar du parkeringsskiva kan du i stället skriva en lapp med klockslaget när du lämnar bilen och lägga i framrutan.

Dålig sikt och skymda skyltar

Träden och häckarna sticker ut sina grenar i ljuset. Ibland sticker de ut över trottoarer, gång och cykelbanor och kanske till och med över körbanan. Det blir problem om det hindrar sikten och skymmer vägmärkena.

Gående och cyklande tar sig obehindrat fram om det är fritt från växtlighet upp till 2,5 meter. Då syns skyltarna också.

För att sopbilar och slamtömningsbilar ska kunna ta sig fram bör det vara fritt över körbanan upp till 4,6 meter.

Barnen och andra bilar syns i korsningen om häcken inte är högre än 70 cm. Tio meter före korsningen, från båda håll ska häcken inte överstiga 70 cm. 

Gatubelysning

Gatubelysningen i Ånge kommun har, liksom i många andra kommuner, byggts upp av lokala föreningar, främst under 1960-talet. Nu är det kommunen som har ansvaret.

Utanför tätort är det nattsläckt mellan 0:00 och 05:00. Lokala anpassningar finns. Det är också släckt mellan 20 maj och 20 juli.

Numera är det mest LED-belysning.

Felanmälan av gatubelysningen görs via länken längre ner på sidan.

Grävningsbestämmelse

Ånge tekniska nämnd har antagit grävningsbestämmelser som gäller på kommunala fastigheter. Ansökan om grävningstillstånd lämnas in minst tre veckor innan grävning påbörjas. Vid skada som krävt omeddelbar åtgärd ska ansökan om grävtillstånd sökas i efterhand.

GrävningsbestämmelsernaPDF och blankett för grävansökanWord kan fås här, eller från tekniska förvaltningen 0690 250 272.

Innan du gräver, begär kabelvisning!

Begär kabelanvisning innan du gräver

Innan du gräver:
Kontakta den som kan ha kablar eller rör där du tänker gräva. Det kan ta några dagar att få kablarna utmärkta, men det kan det vara värt!
Många som har ledningar i marken kan nås via www.ledningskollen.selänk till annan webbplats

VA-ledningar och fjärrvärme:
ÅTF, ring Ånge kommun 0690 250108