Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att du som har ett funktionsnedsättning ska få en enklare vardag och ökad självständighet så kan du erbjudas tekniska hjälpmedel och/eller bostadsanpassning.

Du som har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv, kan ansöka om s.k. bostadsanpassningsbidrag.

Så här söker du:

Fyll i blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidragWord" och skicka in den till kommunen tillsammans med:

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till handikappet. (Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart, kan kravet på intyg efterges. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med åtgärdsprogram som beskriver vilka åtgärder som föreslås.)
  • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • Plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten
  • Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om planlösning
  • Intyg från fastighetsägaren att du får anpassa bostaden och att du inte är skyldig att återställa den i ursprungligt skick

Vem kan få bidrag?

Du som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt kan få bostadsanpassningsbidrag. Om du hyr i andra hand så kan du få bidrag beroende på hur lång tid du ska hyra.

Vad får jag bidrag till?

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menar vi sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.
Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt.

Vad gäller om jag flyttar?

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en bostad som inte kräver anpassningsåtgärder. Endast i undantagsfall lämnas bidrag vid köp eller byte av bostad. Du som bygger nytt måste själv se till att den möter dina nuvarande och framtida behov. Om du ska flytta så kontakta gärna oss så kan vi ge dig tips om vad du ska tänka på innan du byter bostad.