Begäran om planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete.

Den som vill vidta åtgärden kan begära ett planbesked av kommunen. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Vad ska en begäran om planbesked innehålla?

En begäran om planbesked ska vara skriftlig och ställas till kommunstyrelsen. Det gör du enklast genom att använda vår e-tjänst, se nedan under Självservice.

Av begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta som visar vilket område som berörs ska bifogas. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska begäran innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Om den som begär planbeskedet vill få besked om vilket planeringsunderlag som kommunen bedömer kommer behövas vid planläggningen ska det anges i begäran. Den som begär ett planbesked kan också begära att få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om vilket underlag som sannolikt kan behövas för att bedöma hur det senare framtagna planförslaget förhåller sig till ingripandegrunderna. Om den sökande vill begära ett sådant yttrande ska det anges i begäran om planbesked.

När ska kommunen lämna planbesked?

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Planbeskedets innehåll

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om beskedet är att kommunen inte avser att inleda något planarbete ska skälen till detta redovisas i planbeskedet.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift av sökande för handläggning av planbeskedet - kontakta oss gärna om avgiften innan du söker planbesked. Vid positivt planbesked tillkommer även kostnader för den efterföljande planläggningen. Som sökande betalar du både kostnaderna för planbesked och planläggning om inte kommunen beslutar annat.