Bygglovsbefriade åtgärder

Inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse finns det vissa åtgärder som är bygglovsbefriade. De lovbefriade åtgärderna gäller oftast bara om du har ett en- eller tvåbostadshus men det finns även undantag för vissa typer av anläggningar, byggnadsverk, upplag (containrar på industriområde), tillfälliga byggnader på allmän plats och väderskydd för kollektivtrafiken med mera.
Utanför områden med detaljplan och sammanhållen bebyggelse finns ytterligare undantag från lovplikten, läs mer under ”Utomplansbestämmelser”.

Åtgärder som inte kräver bygglov

För en- eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage, och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det inte bygglov för att:

 • anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 m. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 m ut från huset och inte närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det.
 • anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.
 • i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 m², så kallade friggebodar. Höjden till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.
 • färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Åtgärden får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär eller strida mot den detaljplan som gäller för området.

För ett en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att:

 • uppföra eller bygga till en byggnad så att den blir en så kallad attefallsbyggnad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Detta gäller för en attefallsbyggnad:
 1. Kan antingen vara en komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd och gäststuga) eller ett komplementbostadshus (permanentbostad eller fritidshus).
 2. Måste uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, inom 30-35 meter.
 3. Byggnadsarean kan delas upp på fler än en byggnad men den totala arean får inte överstiga 30 m².
 4. Höjden till taknock får inte överstiga 4,0 meter.
 5. Får inte byggas närmare järnväg än 30 meter räknat från spårets mitt om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.
 6. Får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.
 7. Om byggnaden ska användas som komplementbostadshus ska alla gällande byggregler följas precis som för en vanlig bostad. Då krävs i de flesta fall en kontrollansvarig samt en omfattande kontrollplan.
 • göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 m². Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Innan du börjar måste du göra en anmälan och få ett startbesked.
 • bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Kuporna får högst uppta halva takfallets längd och byggnadens bärande delar får inte beröras. Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.
 • du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du börjar måste du göra en anmälan och få ett startbesked.
 • anordna parkeringsplats utomhus avsedd uteslutande för fastighetens behov.
 • ställa upp högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som placeras i omedelbar närhet till bostadshuset. Uppställningen får inte vara permanent, den ska vara av säsongskaraktär. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger detta.
 • göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Undantaget från lovplikten gäller endast inom detaljplanelagt område och tillbyggnaden måste följa alla bestämmelser i detaljplanen. Det finns ingen begränsning i storlek och höjd men tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

För ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det inte bygglov för att:

 • med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter. Altanen får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Om berörd granne eller grannar nekar en placering närmare gränsen än 4,5 meter får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Berörda grannar bör medverka vid utsättningen om tveksamheter finns kring fastighetsgränsens läge.

Här kan du hämta blanketten Medgivande från granne vid bygglovsfria åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan behöva söka bygglov ändå

Undantagen från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Du kan behöva göra en anmälan

Observera att det finns fler åtgärder som är anmälningspliktiga och kräver ett beslut om startbesked innan åtgärden får påbörjas. Om det i samband med ovanstående åtgärder innebär att till exempel byggnadens bärande delar berörs eller om en eldstad ska installeras behöver du göra en anmälan. Läs mer under ”Anmälan”

Du kan behöva söka strandskyddsdispens

Om en åtgärd vidtas inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag kan åtgärden kräva en strandskyddsdispens trots att bygglov inte krävs. Det finns även undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad. Läs mer under ”Strandskydd”.