Kaminer och andra eldstäder

Om du ska installera en ny eldstad som exempelvis en braskamin, panna eller liknande med tillhörande rökkanal (skorsten) ska du göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Om du vill byta ut din befintliga eldstad ska du göra en anmälan om:

  • du ska använda ett annat bränsleslag (till exempel från olja till pellets).
  • du ska installera en annan typ av eldstad (till exempel från kakelugn till kamin).
  • den nya eldstaden är tyngre och påverkar byggnadens konstruktion.
  • bytet medför murningsarbete.

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ, storlek, effekt, rökgastemperatur och anslutning till rökkanal är inte anmälningspliktigt.

I Boverkets byggregler finns bestämmelser om högsta tillåtna värden för utsläpp och lägsta tillåtna verkningsgrad för eldstäder. Det finns även bestämmelser över utförandet, till exempel minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, eldstadsplan, täthet med mera. Skorstenshöjden bör vara minst 1 meter över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken blir till olägenhet för omgivningen. För att sotaren skall kunna utföra sitt arbete behövs takskyddsanordningar som till exempel stegar, glidskydd med mera.

Vi rekommenderar att du kontaktar sotarenlänk till annan webbplats innan installationen för råd och tips.

Vad ska skickas in?

När du gör en anmälan om installation av eldstad/rökkanal ska du skicka in:

Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig rökkanal (skorsten), kan du istället för ritningar, bifoga ett foto över platsen där eldstaden ska stå. I anmälan uppger du då hur hög befintlig skorsten är.

Vad krävs för installation?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet. Startbeskedet gäller i två år. Arbetet måste färdigställas inom den tiden annars måste du göra en ny anmälan.

När arbetet är klart ska en sakkunnig (oftast sotaren) kontrollera att hela installationen utförts på rätt sätt. Med hela installationen menas att även takskyddsanordningarna det vill säga takstegar, glidskydd med mera ska vara godkända och korrekt monterade. Sotaren utfärdar ett besiktningsprotokoll efter besiktningen.

Du måste ha ett slutbesked för eldstaden. Slutbesked kan ges när installationen är helt godkänd och kontrollplanen är ifylld, signerad och inskickad till bygg- och miljöförvaltningen.

När kan du börja elda?

Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av sotaren.