Bygglov

Bygglov behöver du söka för att bygg- och miljönämnden ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din byggnad utformas och placeras på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Beroende på om området där du ska bygga är detaljplanerat, ligger inom eller utanför sammanhållen bebyggelse gäller olika regler. Det är även olika regler beroende på om du har ett en- eller tvåbostadshus eller inte. Var de planlagda områdena i kommunen finns och vad som gäller där kan du läsa om under ”Detaljplan och sammanhållen bebyggelse”.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse kan vissa åtgärder utföras utan lov, om du har ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om detta under ”Utomplansbestämmelser”.

Du kan behöva göra en anmälan när inte bygglov krävs. Läs mer under ”Anmälan”.

Åtgärder som kräver bygglov

 • nybyggnad.
 • om- och tillbyggnad.
 • väsentligt ändrad användning av en byggnad. Läs mer under ”Ändrad användning”.
 • att i byggnaden inreda en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt inom detaljplan. Undantag finns för en- och tvåbostadshus, läs mer under "Bygglovsbefriade åtgärder".
 • vissa typer av anläggningar (till exempel murar, plank, upplag, cisterner).
 • att sätta upp/ändra vissa typer av skyltar eller en ljusanordning inom detaljplan. Tillstånd kan krävas utanför detaljplan, läs mer under ” Skyltar och ljusanordningar”.

När kan du börja bygga?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört. Läs mer om detta under ”Startbesked” och ”Slutbesked”.

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från datum för beslut. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov.

Mer som kan krävas

 • Strandskyddsdispens behövs om du ska bygga inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag.
 • Marklov behövs om markens höjdläge (inom detaljplan) ändras mer än ± 0,5 meter.
 • Rivningslov eller rivningsanmälan kan behövas om du ska riva en byggnad eller en del av byggnad.

Vad ska ingå i en bygglovsansökan?

 • Blankett för ansökan om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan över den plats där du tänkt bygga med byggnaden utritad, måttsatt och skalenlig.
 • Fasadritningar, måttsatta och skalenliga.
 • Planritning, måttsatt och skalenlig.
 • Sektionsritning, måttsatt och skalenlig.
 • Förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden, läs mer under ”Kontrollansvarig”).

Om du söker bygglov för en mindre tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, eller om du söker bygglov för en komplementbyggnad, ska du även skicka med de handlingar som behövs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked samtidigt med beslutet om bygglov. Du ska då även skicka med:

 • Förslag till kontrollplan. Läs mer under ”Kontrollplan”, exempel på kontrollplaner finns där.
 • Andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, brandskyddsbeskrivning.

I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet.

En beskrivning av de olika ritningstyperna och exempel på dessa hittar du under ”Ritningar”.