Avgifter, taxor

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked medmera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort du ska bygga.

I bygglovsärenden där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från bestämmelserna i en detaljplan ska grannar och sakägare höras, då tillkommer en avgift.

Det är därför mycket svårt att exakt säga vad avgiften blir för varje enskilt ärende. Nedan ser du avgifterna för de vanligast förekommande ärendena beräknade efter de vanligaste faktorerna. Avgiften kan därför i vissa ärenden avvika något från den angivna summan.

Kostnaden för att eventuellt höra grannar är inte inräknade i dessa avgifter.

Avgifter och taxor för olika åtgärder

Skriv tabellbeskrivning här

Åtgärd

Avgift (ca):

Nybyggnad bostadshus, 130-199 m²:

17 700 kr

Nybyggnad fritidshus, 50-80 m²:  

  8 800 kr

Nybyggnad fritidshus, 25-49 m²:

  4 500 kr

Garage, carport, förråd, < 50 m²:  

  2 900 kr

Garage, carport, förråd, > 50 m²:

  5 600 kr

Tillbyggnad av bostadshus, 16-49 m²:

  5 600 kr

Tillbyggnad av bostadshus, 50-129 m²:

 11 500 kr

Tillbyggnad av fritidshus, < 50 m²:

  3 400 kr

Altan/uterum med tak, > 15 m²:

  2 700 kr

Inglasning av balkong:

  3 000 kr

Installation av eldstad:

  1 100 kr

Attefallsbyggnad, typ förråd och liknande:  

  1 300 kr

Attefallsbyggnad, komplementbostadshus:

  4 700 kr

Förhandsbesked: 

  4 500 kr

Skylt 1-5 m²:  

  2 100 kr

Rivningsanmälan:

  2 100 kr

Rivningslov, 50-250 m²:

  4 500 kr

Strandskyddsdispens där tomtplatsavgränsning ingår:

  6 300 kr

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad:

  3 200 kr

Strandskyddsdispens för enklare åtgärder, till exempel brygga:

  2 100 kr

Hörande av grannar och sakägare, 1-5 stycken:

  1 700 kr

Hörande av grannar och sakägare, 10 stycken:

  2 300 kr