Avgifter, taxor

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked medmera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort du ska bygga.

I bygglovsärenden där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från bestämmelserna i en detaljplan ska grannar och sakägare höras, då tillkommer en avgift.

Det är därför mycket svårt att exakt säga vad avgiften blir för varje enskilt ärende. Nedan ser du avgifterna för de vanligast förekommande ärendena beräknade efter de vanligaste faktorerna. Avgiften kan därför i vissa ärenden avvika något från den angivna summan.

Kostnaden för att eventuellt höra grannar är inte inräknade i dessa avgifter.

Avgifter och taxor för olika åtgärder

Skriv tabellbeskrivning här

Åtgärd

Avgift (ca):

Nybyggnad bostadshus, 130-199 m²

18 000 kr

Nybyggnad fritidshus, 50-80 m²

  9 000 kr

Nybyggnad fritidshus, 25-49 m²

  4 600 kr

Garage, carport, förråd, < 50 m² 

  3 000 kr

Garage, carport, förråd, > 50 m²

  5 700 kr

Tillbyggnad av bostadshus, 16-49 m²

  5 700 kr

Tillbyggnad av bostadshus, 50-129 m²

 11 800 kr

Tillbyggnad av fritidshus, < 50 m²

  2 900 kr

Altan/uterum med tak, > 15 m²

  3 000 kr

Inglasning av balkong

  3 000 kr

Installation av eldstad

  1 100 kr

Attefallsbyggnad, typ förråd och liknande 

  1 300 kr

Attefallsbyggnad, komplementbostadshus

  4 800 kr

Förhandsbesked

  4 500 kr

Skylt 1-5 m²

  2 400 kr

Rivningsanmälan, enklare åtgärd

  2 100 kr

Rivningslov, 50-250 m²

  4 500 kr

Strandskyddsdispens för bostadshus

  6 400 kr

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad

  3 200 kr

Strandskyddsdispens för enklare åtgärder, till exempel brygga

  2 100 kr

Hörande av grannar och sakägare, 1-5 stycken

  1 900 kr

Hörande av grannar och sakägare, 10 stycken

  2 500 kr

Planbesked, tidsersättning enligt timtaxa

  Timtaxa

Villkorsbesked, tidsersättning enligt timtaxa

  Timtaxa

Ingripandebesked, tidsersättning enligt timtaxa

  Timtaxa