Avgifter, taxor

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked medmera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort du ska bygga.

I vissa ärenden om lov där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från bestämmelserna i en detaljplan ska grannar och sakägare höras, då tillkommer en avgift. I ärenden där lov och positiva förhandsbesked ges ska detta kungöras, en avgift tillkommer även för detta.

Det är därför mycket svårt att exakt säga vad avgiften blir för varje enskilt ärende. Nedan ser du avgifterna för de vanligast förekommande ärendena beräknade efter de vanligaste faktorerna. Avgiften kan därför i vissa ärenden avvika något från den angivna summan.

Kostnaden för att eventuellt höra grannar och kungörelse av beslut är inte inräknade i dessa avgifter.

Avgifter och taxor för olika åtgärder

Skriv tabellbeskrivning här

Åtgärd

Avgift (ca):

Nybyggnad bostadshus, 130-199 m²:

15 000 kr

Nybyggnad bostadshus, 130-199 m² (utanför detaljplan):

17 000 kr

Nybyggnad fritidshus, 40-80 m² (utanför detaljplan):  

  8 000 kr

Nybyggnad enkelt fritidshus < 40 m² (utanför detaljplan):

  2 500 kr

Garage, carport, förråd, < 50 m²:  

  2 400 kr

Garage, carport, förråd, < 50 m² (utanför detaljplan):

  2 700 kr

Garage, carport, förråd, > 50 m²:

  4 700 kr

Garage, carport, förråd, > 50 m² (utanför detaljplan):

  5 300 kr

Tillbyggnad av bostadshus, 16-49 m²:

  4 700 kr

Tillbyggnad av bostadshus, 50-129 m²:

 10 000 kr

Tillbyggnad av fritidshus, < 50 m²:

  4 000 kr

Altan/uterum med tak >15 m²:

  2 500 kr

Inglasning av balkong:

  2 500 kr

Installation av eldstad:

     900 kr

Attefallshus, enkel byggnad:  

  1 100 kr

Attefallshus, komplementbostadshus:

  4 100 kr

Förhandsbesked: 

  3 700 kr

Skylt < 10 m²:  

  2 200 kr

Rivningsanmälan:

     900 kr

Rivningslov, < 250 m²:

  3 700 kr

Strandskyddsdispens:     

  7 300 kr

Strandskyddsdispens som söks tillsammans med bygglov:

  3 700 kr

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad:

  3 700 kr

Hörande av grannar och sakägare, 1-5 stycken:

  1 500 kr

Hörande av grannar och sakägare, 6-9 stycken:

  2 200 kr

Hörande av grannar och sakägare, 10 stycken och över:

  4 400 kr

Kungörelse av beslut om lov och förhandbesked i Post & Inrikes tidningar: 

     200 kr