Ånges Resursskola

Ånges resursskola är under uppbyggnad och startar hösten 2023 för elever på mellan- och högstadiet.

Grundskola med specialpedagogisk profil

Ånges resursskola är en grundskola med specialpedagogisk profil för elever som bor i hela Ånge kommun. Detta innebär att undervisningen sker i lugn miljö och pedagogiken är formad efter elevens individuella behov.

Vi vänder oss till elever som har stora svårigheter inom språk, kommunikation och socialt samspel. Våra elever kan ha diagnoser inom grav autism spektrumtillstånd och grav språkstörning men det är inget krav.

Skolgången anpassas både utifrån ett pedagogiskt och ett psykosocialt perspektiv, i takt med elevens utveckling och framsteg. Detta för att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt att uppnå betygskriterier samt öka välbefinnandet i skolans miljö.

Skolan ligger i byggnaden där förskolan Gulsippan tidigare låg, i centrala Ånge, och lokalerna är anpassade efter våra elevers behov med personligt inredda rum för att skapa en miljö som bidrar till trivsel.

Vårt arbetssätt för studiero och trygghet

Utbildningen bygger på struktur och tydlighet. Exempelvis kan eleven få en uppgift i taget som sedan avslutas innan nästa uppgift påbörjas. All utbildning sker steg för steg. Fokuset börjar vid att eleverna ska känna sig trygga.

På skolan delas eleverna upp i mindre grupper för att skapa ett mindre sammanhang i syfte att inge en känsla av trygghet. Pedagoger har en nära relation till eleverna och pratar ofta med elevernas vårdnadshavare om hur skolgången går. Skolan har ett elevhälsoteam med tillgång till elevhälsans alla funktioner.

Växa som människa

Genom användande av verktyg inom mental träning ger vi våra elever, samt personal, möjligheten att i större utsträckning hantera egen hälsa och välmående. Det innebär bland annat att få mentala verktyg för att stärka oss inifrån och ut och skapa förståelse, för att på så sätt påverka den egna hälsan. Med mental träning menar vi bland annat medveten andning och muskulär avspänning.

Stegvis uppbyggnad

Resursskolan är en ny verksamhet inom Ånge kommun och uppbyggandet av verksamheten sker därför stegvis kommande år. Resursskolan öppnas inledningsvis för elever i årskurs 5 – 8, vid skolstart höstterminen 2023.

Ansökan

Elev och vårdnadshavare ansöker till resursskolan. Ansökan görs via självservice/e-tjänster som finns på kommunens websida.

Ansökan kan även göras av elevens rektor, om eleven är placerad vid en av kommunens skolenheter om elevens vårdnadshavare medger det.

Antagningen till skolan är begränsad och bedöms på individuell grund efter elevens behov. Nuvarande skola lämnar över ett samlat underlag som ska skickas in med ansökan till Ånge kommun.