Hemtjänst, praktiskt utförande

I kommunen bedrivs endast kommunal hemtjänst. Inga privata aktörer bedriver insatser beviljade av kommunens biståndshandläggare, eftersom kommunen inte har infört lov, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten.

I Ånge kommun finns 3 stycken hemtjänstområden som sträcker sig över hela kommunen; Hemtjänst Alby/Haverö, Hemtjänst Väst och Hemtjänst Öst.

Alla hemtjänstområden har en enhetschef med personalgrupp och administratör. Hemtjänstpersonalen utgår från en lokal inom respektive hemtjänstområdet. De har leasingbilar från kommunen för att ta sig mellan lokal och olika hemtjänsttagare.

Hemtjänsten tjänstgör dygnet runt, alla dagar under året, för att utföra beviljade insatser till personer som bor i egna hemmet.

Hemtjänstpersonalen samarbetar i team med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Personal, kompetens

Inom hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden. All personal har grundkompetens och är introducerade till sitt arbete.

För att du ska känna trygghet i ditt hem kommer personalen att legitimera sig när de kommer till dig.

Kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter sker årligen för personalen. Målsättningen är att personalen har den grundkompetens som krävs för att utföra insatserna i ditt hem.

Fast omsorgskontakt

Den som beviljas hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Det är en undersköterska inom hemtjänstens personalgrupp. Den fasta omsorgskontakt ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassning och samordning. Din fasta omsorgskontalt har till uppgift att vara dig särskilt behjälplig vid frågor som gäller ditt behov av stöd, individuella önskemål, dina beviljade insatser och dess utformning. Funktionen fast omsorgskontakt är reglerad i socialtjänstlagen.

Som fast omsorgskontakt erbjuder vi dig

  • Tillsammans med dig upprätta och uppdatera din Genomförandeplan,
    dvs hur och när du önskar få dina beviljade insatser utförda av hemtjänsten
  • Hålla kontakt med dina närstående när det behövs om du lämnar ditt samtycke till det
  • Samordna dina insatser och behov som du vill ha hjälp med, tex se till att du har de inkontinenshjälpmedel och mediciner du behöver, hjälpa till med tidsbokningar

Kontinuitet

Kommunens målsättning är att du som har hemtjänst så långt det är möjligt ska få besök av samma personer från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du få träffa ett större antal personer. Trots detta ska personalen arbeta på ett liknande sätt, med utgångspunkt ifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig.

Kommunen följer årligen upp nyckeltalet antal personal som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar. Detta är ett verktyg i vårt kvalitetsarbete gällande kontinuitet.

Genomförandeplan

Hur hemtjänsten ska genomföra en beslutad insats beskrivs i en genomförandeplan, enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Din fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten upprättar genomförandeplanen tillsammans med den som har insatsen. Hänsyn ska tas till den enskildes synpunkter och önskemål samt självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen upprättas utifrån beviljade insatser i biståndsbeslutet. Uppföljning och revidering av planen sker vid behov eller efter 6 månader. I planen framgår hur insatserna ska genomföras och vilka mål som gäller för dem. Genomförandeplanen är ett verktyg för personalen och bidrar till att hjälpen eller stödet ges på lika sätt oavsett vem som utför dem. Det underlättar även uppföljning av målen med insatsen och kvaliteten i utförandet.

Digitala lås

Det är en självklarhet att du ska känna dig trygg i ditt hem. Ånge kommun har därför ett elektroniskt nyckelsystem för dig som har trygghetstelefon eller hemtjänst. Det elektroniska nyckelsystemet monteras av hemtjänsten med en låskontroll på insidan av din dörr. Underhåll och nedmontering utförs kostnadsfritt av personal inom hemtjänsten. Låskontrollen påverkar inte ditt vanliga lås till dörren och du använder din nyckel som vanligt.

Det digitala låset innebär att hemtjänstpersonalen endast behöver ha med sig en digital nyckel i form av mobiltelefonen, istället för att hantera ett stort antal nycklar. Du behöver endast lämna ut max en uppsättning nycklar, som förvaras i låst nyckelskåp i hemtjänstlokalen.

Endast behörig personal kan komma in via låskontrollen. All hemtjänstpersonal låser upp genom godkända mobiltelefoner. På så vis registreras alla besök och vi kan se vem som varit hemma hos dig och när.

Kvalitetsarbete

Vår strävan är att alltid bidra med så god service som möjligt till våra medborgare, utifrån vår politiska målsättning samt våra ekonomiska förutsättningar. Vi vill att våra tjänster inom socialtjänsten ska förknippas med god kvalitet. Därför är kvalitetsarbetet ett viktigt och prioriterat arbete för oss.

Som ett stöd i kvalitetsarbetet med att utveckla våra verksamheter använder vi oss av de kvalitetsmätningar som görs externt, exempelvis genom hemtjänstindex kvalitetsgranskningar av kommunernas hemtjänst i ett brukarperspektiv och Socialstyrelsens öppna jämförelser.

Dessa granskningar ger ett resultat av vad den som nyttjar våra insatser och stöd anser om vårt utförande, hur vi uppfyller mål och krav inom socialtjänstens verksamhetsområden och vilken kvalitetsnivå våra insatser har i jämförelse med andra kommuner.