Fält- och stödteamet

En arbetsgrupp som arbetar med med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år samt deras familjer.

Fält- och stödteamet är en arbetsgrupp som ingår i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, i Ånge kommun. Vi arbetar förebyggande och med insatser som rör barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år samt deras föräldrar/familjer. I fält- och stödteamet arbetar fältassistenter och familjebehandlare.

Fältassistenter arbetar förebyggande genom temainriktat arbete i skolklasser och andra riktade grupper. I det uppsökande arbetet finns vi tillgängliga i ungdomsmiljöer såsom ungdomsgårdar, skolor och under större evenemang. Vi arbetar också rådgivande och ger samtalsstöd till unga och deras familjer.

Familjebehandlare arbetar med stödjande och behandlande insatser i familjer på uppdrag från socialsekreterarna. Dessa insatser varar ofta över tid och kräver därför utredning, beslut och uppföljning. Du kan också ta kontakt direkt med oss. Vi erbjuder fem samtal utan att kontakt behöver gå via socialsekreterare. Innehållet i dessa samtal kan se olika ut och vi utgår från de bekymmer som finns. Du är välkommen att kontakta oss och rådgöra kring din livssituation.

Kontakt

Kontakta oss om du är i behov av stöd eller om du är intresserad av att veta mer om vår verksamhet. Du når oss via telefon eller e-post. Vi finns också på Facebook, du hittar oss om du söker på Fält- och stödteamet i Ånge kommun.

Fältassistenter
Stephanie Fanqvist
Tel: 070-324 67 28
E-post: stephanie.fanqvist@ange.se

Bim Lyrstrand
Tel: 070-625 22 29
E-post: bim.lyrstrand@ange.se

Familjebehandlare
Anna Lindberg Larsson
Tel: 070-191 76 20
anna.lindberg.larsson@ange.se

Mer information om vad fält- och stödteamet arbetar med

Normfabriken

Normfabriken är ett normkritiskt material som riktar sig till ungdomar genom skolan. Syftet är att öka jämställdhet och förebygga våld bland unga, med fokus på hur sociala normer kan ifrågasättas och förändras. Ungdomarna får arbeta med olika teman såsom normer, sociala medier, makt, mobbing, våld och rasism.

Unga som missbrukar

Ungdomar som befinner sig i riskzonen att utveckla ett missbruk erbjuds stöd där vi fokuserar på att bygga upp nya drogfria relationer och fritidsintressen. Tillsammans kartlägger vi alkohol- och droganvändning och jobbar med att förebygga återfall.

Vaskaprogrammet

Om en ungdom gjort sig skyldig till ett brott kan socialtjänsten erbjuda insatser som är specifikt riktade till unga lagöverträdare. Vaskaprogrammet är ett behandlingsprogram som utformas utifrån vilket brott som är begått och det individuella behov som finns.

Stöd i föräldrarollen -familjebehandling

Familjebehandling är ett stöd till hela familjen med syfte att stärka föräldraskapet. Vi fokuserar på att stärka det som ni i familjen tycker fungerar bra och tillsammans hitta lösningar för det som inte fungerar så bra. Det bygger på ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan er i familjen och familjebehandlarna. Målet med stödet är att familjen ska kunna klara sig själva så snart som möjligt. Familjebehandlarna arbetar både hemma hos dig och i fält- och stödteamets lokal i Ånge.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • Struktur och vardagsrutiner
  • Stöttning för dig som förälder om du har svårigheter att förstå ditt barn
  • Konflikter i familjen. Strategier för att undvika och hantera konflikter.
  • Relationer inom familjen
  • Stärka och fokusera på det som fungerar bra

Våld i familjen

Om det förekommer våld i en familj så finns det hjälp att få. Är du barn eller ungdom som upplever våld i familjen kan du få enskilda samtal enligt Trappan-modellen. Unga som upplevt eller bevittnat våld i någon form och/eller själv blivit slagen erbjuds att prata om det våld de varit med om. Är du vuxen och våldsutsatt eller våldsutövare erbjuds du stödsamtal för att få hjälp att öka medvetenheten till de orsaker som ofta förekommer där det finns våld i familjen.

Missbruk i familjen -stöd till barn och ungdom

Fjärilen är en stödgrupp för barn och ungdomar som har föräldrar eller andra nära anhöriga med missbruksproblem eller psykisk ohälsa. I grupp får barnen tillsammans med andra möjlighet att dela erfarenheter, förhoppningar och känslor samt att de får känna att de inte är ensamma i sin situation. Barn och ungdomar erbjuds även enskilt stöd om det finns missbruk i familjen.

Föräldragrupper ABC

ABC står för Alla Barn i Centrum. Det är ett föräldrastödjande material som erbjuds alla föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrarna kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Träffarna sker i grupp vid fyra tillfällen, oftast på kvällstid, och hålls några gånger per år.