Aktuella vindkraftsprojekt

På den här sidan får du en överblick av aktuella vindkraftsparker i Ånge kommun. Om du klickar på flikarna längre ner hittar du länkar till mer information om varje park. Sidan uppdateras kontinuerligt.

I karttjänsten vindbrukskollen.selänk till annan webbplats kan du få en överblick av vindkraftsutbyggnaden i hela Sverige. Vindbrukskollen ges ut av Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Det är en frivillig karttjänst vilket innebär att uppgifterna där inte alltid är helt tillförlitliga utan ska ses som vägledning om hur vindkraftsläget i landet ser ut och utvecklas. Det är alltid Länsstyrelsen och det aktuella vindkraftsbolaget som har de mest aktuella uppgifterna om status för parkerna.

Klicka på bilden för att se mer detaljer i kartan.

 

 

1. Länsterhöjden & Storflötten

Delvis i drift, under byggnation.

Länsterhöjden och Storflötten är sammanlänkade och bildar tillsammans Cloud Vindpark i nordvästra delen av Ånge kommun. Under 2019-2020 byggdes 20 vindkraftverk på Länsterhöjden och 36 vindkraftverk på Storflötten, totalt 56 vindkraftverk. Verken är bland de högsta i Sverige med navet på 155 meters höjd och en totalhöjd när den yttersta vingspetsen pekar rakt upp på 220 meter.

Så länge byggnationerna pågår så gäller bygg- och anläggningsreglementen som innebär att byggarbetsplatsen är stängd för allmänheten.

Byggnationerna påbörjades i början av 2018 och i juli samma år övertog Green Investment Group vindkraftsprojektet av SCA Energy och Turinge Energi. Markägare är SCA, Sveaskog och privata. Leverantör av 4,3 MW-turbinerna som började byggas under sommaren 2019 är Siemens Gamesa, och förvaltande bolag är Arise AB. Mitt i parken finns Siemens servicecenter där vindkraftsteknikerna är stationerade.
Läs mer om vindkraftsparken hos SCA >>länk till annan webbplats

I början av 2020 började utvecklingsmedel betalas ut till en ny förening som bildats i bygden. Ersättningen är ett frivilligt åtagande som inte kan likställas med bygdemedel från vattenkraften. Det handlar om 10 000 kronor per verk och per år, totalt 560 000 kronor per år, som indexeras enligt konsumentprisindex. För det första året har föreningen emottagit 200 000 kronor eftersom alla 56 vindkraftverk ännu inte hade driftsatts vid årsskiftet 2019-2020. Pengarna är öronmärkta för bygdeutveckling inom närområdet kring parken.
Läs mer om föreningen och utvecklingsmedlen >>länk till annan webbplats

Kopplat till vindkraftsbyggnationerna drev Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten projektet Vindbruk & Bygdeutveckling i Haverö under perioden juli 2017 - mars 2020. Projektet syftade till att maximera lokal nytta av etableringen.
Läs mer om projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö >>

2. Björnberget

Tillstånd, planerad byggstart 2021.

RES Group (före detta Nordisk Vindkraft) projekterar vindparken Björnberget i södra delen av Ånge kommun. Tillståndet vann laga kraft i augusti 2018 och gäller för uppförande av upp till 60 vindkraftverk med en maximal höjd på 240 meter.

Läs mer om vindkraftsparken hos RES Group >>länk till annan webbplats

3. Klevberget

Tillstånd, planerad byggstart 2021.

Vattenfall projekterar vindparken Klevberget, öster om Ånge och Söder om E14 mellan Ljungaverk och Fränsta. Tillståndet vann laga kraft i oktober 2016 och gäller för uppförande av upp till 35 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter.

Läs mer om vindkraftsparken hos Vattenfall >>länk till annan webbplats

4. Östavall

Tillstånd, drifttagning senast 2023.

Nordex Sverige har haft tillstånd för uppförande av 36 vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter inom parkområdet Östavall. Igångsättningstiden gick ut men förlängdes i mark- och miljööverdomstolen i slutet av år 2020. Förlängningen innebär att parken ska vara klar och i drift senast år 2023. Under processens gång har också projektet övertagits av RWE Renewables Sweden AB.

Under andra halvan av 2020 genomfördes nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. Om bolaget väljer att lämna in en ny ansökan, eller en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet, så behöver kommunfullmäktige i Ånge tillstyrka den.

Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning, och Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker ansökan.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >>PDF

5. Långåsen

Tillstånd, drifttagning senast 2023.

Nordex Sverige har haft tillstånd för uppförande av 7 vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter inom parkområdet Långåsen. Igångsättningstiden gick ur men förlängdes i mark- och miljööverdomstolen i slutet av år 2020. Förlängningen innebär att parken ska vara klar och i drift senast år 2023. Under processens gång har också projektet övertagits av RWE Renewables Sweden AB.

Under andra halvan av 2020 genomfördes nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. Om bolaget väljer att lämna in en ny ansökan, eller en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet, så behöver kommunfullmäktige i Ånge tillstyrka den.

Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning, och Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker ansökan.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >>PDF

6. Storåsen

Förbereder tillståndsansökan.

Området ligger mellan Lillmörtsjön och Naggen, söder om Ljungaverk. I april 2020 inleddes en ny samrådsprocess av RES Group som avser inlämna en ny tillståndsansökan för uppförande av maximalt 31 vindkraftverk på 240 meters höjd,

Läs mer om vindkraftsparken hos RES Group >>länk till annan webbplats

RES har tidigare sökt tillstånd för uppförande av vindkraftverk på området Storåsen, men drog tillbaka sin ansökan under sommaren 2019 efter att kommunfullmäktige i Ånge kommun vidhållit att inga nya vindkraftsärenden skulle behandlas före tidigast år 2021. Under hösten hävdes "vindkraftstimeouten" av kommunfullmäktige.

I den nya tillståndsansökan har antalet verk minskats från 33 till 31. Efter att samrådsprocessen är avslutad och den nya tillståndsansökan inlämnad till Länsstyrelsen ska kommunfullmäktige tillstyrka eller avstyrka etableringen. Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning.

Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker tillstånd.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >>PDF


Pågående samråd

Här informerar vi om pågående samråd som Ånge kommun blivit inbjudna att delta i. Observera att den som vill bygga en vindkraftsanläggning som ska prövas enligt Miljöbalken endast är skyldig att samråda med de "som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden" som ska prövas. Det innebär att det är upp till projektören att avgöra om Ånge kommun ska bjudas in till samråd eller inte i de fall verksamheten planeras utanför Ånge kommuns gränser.

Ånge kommun har löpande dialog med Länsstyrelsen och kända projektörer för att hålla sig uppdaterade om planerade vindkraftsprojekt i- eller i närheten av Ånge kommun.

Ånge kommun deltar för närvarande inte i några pågående samråd.