Aktuella vindkraftsprojekt

På den här sidan får du en överblick av aktuella vindkraftsparker i Ånge kommun. Om du klickar på flikarna längre ner hittar du länkar till mer information om varje park. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Bilden föreställer en karta där aktuella vindkraftsprojekt i Ånge kommun och nära gränsen till Ånge kommun är utritade och färgkodade utifrån vilken status de har. I texterna längre ner på den här sidan finns mer detaljerad information om vart och ett av de aktuella vindkraftsprojekten i Ånge kommun.

Klicka på bilden för att se mer detaljer i kartan.


Färgkod svart i kartan = Färdigbyggd, i drift
Färgkod rödorange i kartan = Byggnation
Färgkod grön i kartan = Tillstånd
Färgkod rosa i kartan = Tillståndsansökan
Färgkod blå i kartan = Överklagad

 

Läget i landet

I karttjänsten vindbrukskollen.se Länk till annan webbplats. kan du få en överblick av vindkraftsutbyggnaden i hela Sverige. Vindbrukskollen ges ut av Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Det är en frivillig karttjänst vilket innebär att uppgifterna där inte alltid är helt tillförlitliga utan ska ses som vägledning om hur vindkraftsläget i landet ser ut och utvecklas. Det är alltid Länsstyrelsen och det aktuella vindkraftsbolaget som har de mest aktuella uppgifterna om status för parkerna.

1. Länsterhöjden & Storflötten

I drift.

Länsterhöjden och Storflötten är sammanlänkade och bildar tillsammans Cloud Vindpark i nordvästra delen av Ånge kommun. Under 2019-2020 byggdes 20 vindkraftverk på Länsterhöjden och 36 vindkraftverk på Storflötten, totalt 56 vindkraftverk. Verken är bland de högsta i Sverige med navet på 155 meters höjd och en totalhöjd när den yttersta vingspetsen pekar rakt upp på 220 meter. Beräknad årsproduktion från vindkraftsparken uppgår till 785 GWh.

Byggnationerna påbörjades i början av 2018. Markägare är SCA, Sveaskog och privata. Leverantör av 4,3 MW-turbinerna som började byggas under sommaren 2019 är Siemens Gamesa, och förvaltande bolag är Arise AB. Parken, bolaget Cloud Snurran AB (559137-8897), ägs av Red Rock Power Limited samt CapMan Infra. Mitt i parken finns Siemens servicecenter där vindkraftsteknikerna är stationerade.
Läs mer om vindkraftsparken hos SCA >> Länk till annan webbplats.

I början av 2020 började utvecklingsmedel betalas ut till en ny förening som bildats i bygden. Ersättningen är ett frivilligt åtagande som inte kan likställas med bygdemedel från vattenkraften. Det handlar om 10 000 kronor per verk och per år, totalt 560 000 kronor per år, som indexeras enligt konsumentprisindex. Pengarna är öronmärkta för bygdeutveckling inom närområdet kring parken.
Läs mer om föreningen och utvecklingsmedlen >> Länk till annan webbplats.

Kopplat till vindkraftsbyggnationerna drev Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten projektet Vindbruk & Bygdeutveckling i Haverö under perioden juli 2017 - mars 2020. Projektet syftade till att maximera lokal nytta av etableringen.
Läs mer om projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö >>

2. Björnberget

Under byggnation.

RES Group (före detta Nordisk Vindkraft) bygger 60 stycken 220 meter höga vindkraftverk i vindkraftsparken Björnberget söder om Ånge och öster om Östavall. RES hanterar både byggnationen och vindkraftsparkens kommersiella och tekniska drift när den är färdigbyggd. Parken planeras vara i drift under första halvan av 2023. Parken kommer att generera 1.1 TWh per år, motsvarande energiförbrukningen för cirka 300 000 hushåll.

RES har anlitat Peab och SIC för att leverera infrastruktur och anläggningsarbetet. Peab ansvarar för 35 turbinfundament, medan SIC levererar resterande 25.

Det totala arbetsområdet kommer att innefatta 64 kilometer av nya eller uppgraderade vägar och 130 kilometer kabelförläggning. RES uppskattar att ungefär 200 personer kommer att vara aktiva inom området under byggfasen.

När parken är färdigbyggd kommer den utgöras av 60 stycken 6.2 MW turbiner på den nya Siemens Gamesa 5.X plattformen. Turbinerna kommer att ha marknadens nu största rotor på land.

Björnberget Vindkraftspark är samägd av Enlight Renewable Energy och Prime Capital's Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF).

Till vindkraftspark Björnbergets hemsida >> Länk till annan webbplats.
Vindkraftspark Björnberget på Facebook >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om RES i Ånge och Ljusdal >> Länk till annan webbplats.

Vindkraftsprojekten Björnberget och Klevberget är anslutna till Affärsplattform vind
I affärsplattformen kan du som vill erbjuda boende, varor och tjänster registrera dig och på så sätt bli synlig för byggprojekten. Läs mer under Dra nytta av vindkraften >>

3. Klevberget

Tillstånd, planerad byggstart 2021.

Vattenfall projekterar vindparken Klevberget, öster om Ånge och Söder om E14 mellan Ljungaverk och Fränsta. Tillståndet vann laga kraft i oktober 2016 och gäller för uppförande av upp till 35 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter.

Läs mer om vindkraftsparken hos Vattenfall >> Länk till annan webbplats.

Vattenfall har även samlat svar på vanliga frågor om landbaserad vindkraft i Sverige på sin hemsida. Där kan du bland annat läsa om hur vindkraft fungerar, hur man väljer områden att bygga på, hur en vindkraftspark avvecklas, med mera. Till Vattenfalls frågor och svar >> Länk till annan webbplats.

Vindkraftsprojekten Björnberget och Klevberget är anslutna till Affärsplattform vind
I affärsplattformen kan du som vill erbjuda boende, varor och tjänster registrera dig och på så sätt bli synlig för byggprojekten. Läs mer under Dra nytta av vindkraften >>

4. Östavall

Tillstånd, drifttagning senast 2023.

Nordex Sverige har haft tillstånd för uppförande av 36 vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter inom parkområdet Östavall. Igångsättningstiden gick ut men förlängdes i mark- och miljööverdomstolen i slutet av år 2020. Förlängningen innebär att parken ska vara klar och i drift senast år 2023. Under processens gång har också projektet övertagits av RWE Renewables Sweden AB.

Under andra halvan av 2020 genomfördes nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. Om bolaget väljer att lämna in en ny ansökan, eller en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet, så behöver kommunfullmäktige i Ånge tillstyrka den.

Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning, och Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker ansökan.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.

5. Långåsen

Tillstånd, drifttagning senast 2023.

Nordex Sverige har haft tillstånd för uppförande av 7 vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter inom parkområdet Långåsen. Igångsättningstiden gick ur men förlängdes i mark- och miljööverdomstolen i slutet av år 2020. Förlängningen innebär att parken ska vara klar och i drift senast år 2023. Under processens gång har också projektet övertagits av RWE Renewables Sweden AB.

Under andra halvan av 2020 genomfördes nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. Om bolaget väljer att lämna in en ny ansökan, eller en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet, så behöver kommunfullmäktige i Ånge tillstyrka den.

Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning, och Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker ansökan.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.

6. Storåsen

Förbereder tillståndsansökan.

Området ligger mellan Lillmörtsjön och Naggen, söder om Ljungaverk. I april 2020 inleddes en ny samrådsprocess av RES Group som avser inlämna en ny tillståndsansökan för uppförande av maximalt 31 vindkraftverk på 240 meters höjd.

RES har tidigare sökt tillstånd för uppförande av vindkraftverk på området Storåsen, men drog tillbaka sin ansökan under sommaren 2019 efter att kommunfullmäktige i Ånge kommun vidhållit att inga nya vindkraftsärenden skulle behandlas före tidigast år 2021. Under hösten hävdes "vindkraftstimeouten" av kommunfullmäktige.

I den nya tillståndsansökan har antalet verk minskats från 33 till 31. Efter att samrådsprocessen är avslutad och den nya tillståndsansökan inlämnad till Länsstyrelsen ska kommunfullmäktige tillstyrka eller avstyrka etableringen. Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning.

Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker tillstånd.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.

Läs mer om vindkraftsparken hos RES >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om RES i Ånge och Ljusdal >> Länk till annan webbplats.


Pågående samråd

Här informerar vi om pågående samråd som Ånge kommun blivit inbjudna att delta i. Observera att den som vill bygga en vindkraftsanläggning som ska prövas enligt Miljöbalken endast är skyldig att samråda med de "som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden" som ska prövas. Det innebär att det är upp till projektören att avgöra om Ånge kommun ska bjudas in till samråd eller inte i de fall verksamheten planeras utanför Ånge kommuns gränser.

Ånge kommun har löpande dialog med Länsstyrelsen och kända projektörer för att hålla sig uppdaterade om planerade vindkraftsprojekt i- eller i närheten av Ånge kommun.

7. Marktjärn

OX2 undersöker i samarbete med SCA möjligheterna att etablera maximalt 60 vindkraftverk vid Marktjärn i nordöstra Ånge kommun. Ånge kommun deltog i ett samrådsmöte den 15 april 2021 tillsammans med Bräcke kommun, Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland. Mer information om samråd för allmänheten med mera kommer från OX2. Läs mer och ladda hem samrådshandlingen på OX2:s projektsida >> Länk till annan webbplats.

OX2 och SCA har även begärt ett förhandsbesked från Ånge kommuns politiska organisation kring hur politikerna ställer sig till etablering av parken. Du kan läsa mer om det här nedan.


Förfrågningar om förhandsbesked

För att fördjupa debatten, engagera de folkvalda samt öka engagemang, transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden, erbjuder Ånge kommun möjlighet för vindkraftsprojektörer att erhålla förhandsbesked från den politiska organisationen om hur politiken ser på frågan om tillstyrkan eller avstyrkan i ett tidigt skede.

Förhandsbeskedet medför inga förpliktelser, utan speglar hur respektive parti i kommunfullmäktige skulle rösta om frågan om tillstyrkan eller avstyrkan skulle kommit vid tiden för förhandsbeskedet. Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan eller avstyrkan fattas av Kommunfullmäktige efter förfrågan från Länsstyrelsen och kan skilja sig från förhandsbeskedet.

Till kommunstyrelsens beslut >> Pdf, 190.4 kB.
Vad ska politikerna ta ställning till? Läs vägledningen om kommunal tillstyrkan >> Pdf, 674.8 kB.
Hur går tillståndsprocessen till? Folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.