Aktuella samråd

Det pågår för närvarande inte något samråd om förslag till detaljplan.

Notering: Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör ett förslag till detaljplan och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.