Kommunens mål för 2024

Kommunfullmäktige har antagit mål för de kommande åren för den kommunala organisationen.

Kommunfullmäktige ska sätta mål för verkssamheten. Många gånger gör dom det utifrån vilken effekt våra folkvalda önskar se i kommunen i stort, alltså inte nödvändightvis vad som ska hända i kommunens egna organisaiton.

Kommunfullmäktiges mål gäller för kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen för Ånge Fastighets och Industribolag och Ånge Energi AB. Dessa tre ska för sina förvaltningar bryta ner kommunfullmäktiges mål till egna mål.

Kommunfullmäktiges mål 2024

Kommunfullmäktige har kategoriserat sina mål i fyra målområden

För målområde Barn och unga har kommunfullmäktige antagit målet

 • Ånge ska vara en av Sveriges barn- och ungdomsvänligaste kommuner, med grundskoleresultat som ligger på hög nivå i riket

För målområde Vuxna har kommunfullmäktige antagit målen

 • Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
 • Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

För målområde Äldre +65 har kommunfullmäktige antagit målet

 • Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livsmiljöer och hög livskvalité för alla

För målområde Tillväxt har kommunfullmäktige antagit målet

 • Ånge ska år 2026 ha 10 000 invånare.

Varje mål har mellan två och fem mått kopplade till sig, som kommunfullmäktige kommer utgå ifrån för att bedöma om målen är nådda. Dessa mått kan du se i måldokumentet kommunfullmäktige antog 2023-06-12 Pdf, 180.3 kB..

Utöver dessa mål har kommunfullmäktige även antagit verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. För 2024 har de bara antagit ett sådant mål;

 • Sjukfrånvaron ska minska. Långsiktigt bör sjuktalen ligga på högst 5 %.

Kommunstyrelsens mål 2024

Kommunfullmäktige antog fem nya mål för 2024 och resterande del av mandatperioden. Dessa mål har sedan kommunstyrelsens ledamöter och ersättare arbettat med att bryta ner dessa fem långsiktiga mål till kommunstyrelsens mål för det kommande året. Kommunstyrelsen antog 2023-09-05 totalt 19 mål för 2024. Du kan se måldokumentet som antogs här Pdf, 153.7 kB..

Mål inom målområde Barn och Unga

 • Kommunens ungdomar ska känna ökad trygghet.
 • Andelen niondeklassare som klarar gymnasiebehörighet ska öka.
 • Utveckla fritidsverksamhet för att nå ungdomar från 10 år.
 • Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska.
 • Utveckla 3 nya platser för utomhusaktiviteter.

Mål inom målområde Vuxna

 • Ånge kommun ska stimulera till utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser.
 • Andelen anställda som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka.
 • I kommunen ska erbjudas fler utbildningsplatser inom eftergymnasial utbildning.
 • Arbetslösheten i kommunen ska minska.

Mål inom målområde Äldre +65

 • Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för äldre i våra verksamheter.
 • Verka för ett ökat utbud av anpassad kollektivtrafik via projekt Formas.
 • Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för alla, genom avtalssamverkan med föreningslivet/civilsamhället.

Mål inom målområde Tillväxt

 • Ånge ska ha ett positivt flyttnetto.
 • Påbörja byggprocesser för minst 30 nya bostäder under året.
 • Öka antalet anslutna fastigheter med fiberanslutning med minst 50 st.
 • Identifiera minst 100 Ha ny industrimark.
 • Förbättra näringslivsklimatet. Svenskt Näringslivs sammantagna betyg ska öka.
 • Antalet arbetstillfällen, räknat som heltid, ska öka.
 • Ånge kommun ska utveckla arbetet med jämställdhet.