Valborgsmässoeldar

Majbrasor är en fin tradition som ska vårdas men eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt. Det gäller att förhindra både brand och störningar av rök för omgivningen. Är det mycket torrt i skog och mark kan eldningsförbud utfärdas av räddningstjänsten.

Tillstånd

Glöm inte att det krävs tillstånd från polisen för eldning på offentliga platser, till exempel en park eller en fotbollsplan. Med offentlig plats avses främst allmänna vägar samt platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Räddningstjänsten vill även att du anmäler din majbrasa till dem, se länk nedan.

Placering av majbrasa

Majbrasan ska placeras så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder. Det finns inte något generellt säkerhetsavstånd mellan brasa och byggnader, det måste göras en bedömning i varje enskilt fall med hänsyn till risker, bebyggelse, höjdskillnader och vindriktning.

Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under ledningar.

Majbrasa i bostadskvarter som inte ingår i ett officiellt arrangemang (som inte annonseras) får ske med försiktighet och på eget ansvar. Se alltid till att skaffa markägarens godkännande.

Eldning

Utse en ansvarig person för uppbyggnaden av brasan. Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar och rent träavfall. Exempel på material som inte får brännas är plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg och kemikalier eller annat miljöfarligt avfall.

Utse en säkerhetsansvarig person för bränningen. Tänd brasan med trä/näverlunta eller tändvätska. Använd inte bensin, eftersom det är mycket farligt på grund av gasbildning.

Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Se till att elden inte sprider sig. Ha alltid tillgång till vatten för eventuell släckning.

När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuellt glöd släckas. Området ska vara helt städat inom en vecka.