RISE + Ånge + Sollefteå går ihop i forskningsprojekt om livskvalité vid vindkaftsetablering

Vi på näringslivskontoret arbetar på flera olika sätt för att lyfta erfarenheterna från projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö vidare. En av de viktigaste slutsatserna från projektet var att vindkraftsutbyggnaden i Sverige inte kan betraktas som hållbar i relation till FN:s hållbarhetsmål, om den sociala hållbarhetsdimensionen inte utvecklas. Därför är nu Ånge kommun medsökande i RISE (Research Institutes of Sweden) projektansökan Livskvalitet på beslutskartan - hållbar energi och hållbara samhällen, tillsammans med Sollefteå kommun. Beslut från Energimyndigheten väntas under mitten av 2021 och projektstart beräknas bli under hösten 2021.

I Sverige finns goda förutsättningar att bygga ut vindkraften i fortsatt stor skala, vilket bidrar till att vårt förnybara energisystem byggs i takt med att behovet av elektricitet ökar och kärnkraften fasas ut. Detta är viktiga delar av den energiomställning som pågår i Sverige och är en del av de nationella målen om 100% förnybar elproduktion till 2040 och netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2045. För att utnyttja denna potential på ett ansvarsfullt och hållbart sätt måste de väl säkrade ekonomiska och ekologiska hållbarhetsdimensionerna kompletteras med ett lika betydelsefullt och strukturerat beaktande av sociala hållbarhetsdimensioner. Det har Sverige förpliktat sig till genom antagandet av FN:s hållbarhetsmål. Dock existerar i dagsläget ingen mätning av social hållbarhet på lokal nivå. Därmed saknas möjlighet till uppföljning av lokal social hållbarhet över tid och för jämförelse av olika insatsers effekt på lokal social hållbarhet.

Projektet ska skapa ett mätverktyg för mätning av livskvalitet på lokal nivå relaterat till vindkraftsetablering och därtill kopplade insatser för förbättring av livskvalitet som en indikator på social hållbarhet. Systematiskt läggs först en grund genom att belysa de tre hållbarhetsdimensionerna, definiera rättvisebegreppet samt indikatorer på livskvalitet. Baserat på erfarenhet inom stadsbyggnad utvecklas genom bl.a. behovsanalys, parameter, analys av mätosäkerheter och datainsamling genom fältmätning, ett mätverktyg för lokal livskvalitet. Mätningar genomförs i Ånge och Sollefteå kommun där riktade insatser för förbättring av social hållbarhet i samband med vindkraftsetableringar har gjorts eller ska genomföras. Med hjälp av feedback från pilotmätningen justeras och förbättras verktyget för framtida användning vid etableringar av både vindkraft och annan energiinfrastruktur. Målet är att öka transparens och kunskap om vilka insatser som har positiv effekt på lokal social hållbarhet.

Projektet bidrar till att Sverige kan uppfylla målen inom Agenda 2030 och ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsstat senast 2045 – med en lika stark beaktning av social hållbarhet som de förhållandevis väl etablerade ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsdimensionerna. Detta uppnås genom att förse marknadens aktörer och samhällets beslutsfattare med ett strukturerat tillvägagångssätt för att synliggöra de lokala social hållbarhetsdimensionen. Genom mätverktyget kan påverkan av energirelaterade etableringar på lokal social hållbarhet förstås och mätas över tid och genom analyser av hur väl olika insatser som är avsedda att främja social hållbarhet lyckas. Samtidigt skapas ett underlag för en nationell upplevelsekarta som kan ge insikt i nationella skillnader i upplevelser angående vindkraftsetablering, och på så vis kan ge värdefull information angående livskvalitetsförändring över tid och möjlig påverkan av omställningsmekanismer. Med detta som grund kan individuella och frivilliga insatser men också regelverk styra mot att uppfylla FN:s hållbarhetsdirektiv i utformningen av det nya energisystemet som är och kommer att kräva stora förändringar.

Läs mer om vindkraftsutbyggnaden i Ånge kommun >>
Till RISE hemsida >> Länk till annan webbplats.
Till Sollefteå kommuns hemsida >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om globala målen (FN:s hållbarhetsmål) >> Länk till annan webbplats.