Ny projektrapport ute: Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö

Projektet initierades i samband med att det var klart att det skulle bli en vindkraftpark på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö, och har bedrivits under perioden juli 2017 - mars 2020. Etableringen av de 56 vindkraftverken för med sig både direkt ekonomisk vinning för bygden i form av utvecklingsmedel, men även indirekta möjligheter som kräver engagemang från lokalbefolkningen för att maximal nytta ska uppnås.

Genom projektet har vi tagit fram en utvecklingsplan för Haveröbygden, som är ett mycket glesbefolkat område som har drabbats hårt av nedskärningar under lång tid. För att göra det behövde samarbetet och sammanhållningen inom bygden stärkas och i viss mån till och med uppfinnas, i ett utgångsläge där det fanns fler anledningar till att splittras än att enas – när vindkraften kom till Haverö.

Rapporten riktar sig till dig som är intresserad av att ta del av hur vi har arbetat för att maximera den lokala nyttan av Ånge kommuns första stora vindkraftsetablering. Genom projektet har vi upparbetat dialogformer som lett till ömsesidig respekt mellan företrädare för olika åsikter och som bidragit till minskad polarisering. Projektet har på så sätt bidragit till den kunskapsbank som handlar om att maximera lokal nytta av vindkraft, och då särskilt genom stärkt förankring.

Det är viktigt att stötta en fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige, inte bara för att möjliggöra landets egna omställning till förnybara energikällor, utan för att det inte finns någon tid att spilla för att bekämpa klimatkrisen. Sverige har goda möjligheter att exportera grön energi som kan ersätta mindre hållbara alternativ. Problemet är att många tillståndsansökningar i dag avslås genom att kommunerna inte tillstyrker etableringen, vilket kan bero på att ansvaret och nyttan för lokalsamhället inte är tillräckligt utrett. Därför är det viktig att fortsätta utreda och förtydliga vad ansvaret för lokalsamhället egentligen innebär, och hur det ansvaret bör förvaltas på bästa sätt.

Projektet har bidragit med flera viktiga lärdomar, men har också uppdagat flera områden som behöver tillägnas mer uppmärksamhet i framtiden. Framför allt handlar det om att säkerställa vem som egentligen bär ansvaret för de människor som påverkas av en vindkraftsetablering, samt att förbättra, tydliggöra och synliggöra de lokala nyttoaspekterna av vindkraft.

Klicka på bilden för att ladda hem slutrapporten.

Bilaga 1 - Utvecklingsplan för Haveröbygden Pdf, 1.7 MB.
Bilaga 2 - Karta Pdf, 3.9 MB.
Bilaga 3 - Frågeformulär Pdf, 92.1 kB.

Projektet syftade till att maximera lokal nytta av vindkraftsetableringen i Haveröbygden genom att hitta dialogformer som leder till ömsesidig respekt mellan företrädare för olika åsikter och minskad polarisering. På så sätt förväntades projektet kunna stärka förankringen och således acceptansen för vindkraft.

Sammanfattat har de huvudsakliga målen för projektet varit att:

  • Upparbeta ett stabilt och långsiktigt forum i bygden som syftar till att förenkla och stärka samarbetet mellan byarna, föreningarna, företagen och människorna, utgöra en väl förankrad kommunikationsväg och forum för dialog, samt att uppnå synergieffekter
  • Ta fram en väl förankrad utvecklingsplan för bygden
  • Driva processen kring att bilda en ny, väl förankrad och representativ förening i Haveröbygden. Föreningen ska bland annat emotta och hantera de bygdemedel som vindkraftsparken åtagit sig att betala ut under parkens livslängd
  • Skapa förutsättningar för lokala företag att dra nytta av vindkraftsetableringen i Haverö, tillika skapa förutsättningar för huvudentreprenörerna att anlita lokala entreprenörer och anställa lokal arbetskraft
  • Sprida information och kunskap om vindkraft, vindkraftsetableringen i Haverö och projektet till politiker, näringslivet och allmänheten.

Projektet har drivits av näringslivskontoret i Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten. Andra projektpartners som bidragit med värdefull tid är SCA Energy AB samt Turinge Intresseförening.