grönväxt i en burk med mynt

 

Energi- och klimatstöd

RAM-projekt förnybar energi ska med hjälp av medel från Europeiska unionen stötta små och medelstora företag att stärka sin energieffektivitet och öka graden av förnybara energikällor vilket bidrar till ett mer hållbart Västernorrland. Detta sker genom Energi- och klimatstödet som finns att söka för små och medelstora företag i hela länet.

Gundkrav som måste uppfyllas. Företaget ska:

  • Bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Västernorrlands län.
  • Företaget ska vara aktivt med befintliga intäkter och sysselsätta minst en halvtidstjänst med löneutbetalning.
  • Inte bedrivas som hobbyverksamhet. Med hobbyverksamhet menas att huvudsaklig personlig inkomst kommer från exempelvis tjänst, pension eller annan verksamhet. Det innebär att om det enbart är företagsägaren som arbetar i sökandeföretaget får denne inte ha mer än 50 procents ersättning från annat håll.
  • Ha målsättning om minst en heltidssysselsättning inom ett år.
  • Ha god personalomsorg med kollektivavtal eller jämförbara löner och arbetsvillkor.
  • Ha ett finansiellt behov av stödet. Även nyligt genomförd utdelning eller koncernbidrag beaktas.
  • Bedömas kunna uppnå långsiktig hållbar tillväxt och ge de anställda en varaktig sysselsättning.
  • Bedrivas på marknadsmässiga villkor.
  • Producera eller förädla egen produkt eller tjänst.
  • Inte befinna sig i ekonomiska svårigheter. Det kontrolleras via kreditupplysning.

Investeringar som är sökbara i energi- och klimatstödet
Stöd kan sökas för både hårda (maskiner/utrustning/inventarier) och mjuka (konsulttjänster) investeringar. Om investeringen innefattar både hårda och mjuka investeringar måste dessa delas upp i två separata ansökningar (räknas ändå som en ansökan).

Vanliga frågor
Hur stor minskning av co2-utsläpp/energiförbrukning krävs som en följd av investeringen för att den ska vara stödbar?
Investeringen ska ge en betydande reducering av co2-utsläpp/energiförbrukning vilket ska framgå av beräkningsbilagan som bifogas med ansökan. Varje ansökan prövas individuellt och investeringens effekt på co2-utsläpp/energiförbrukning ingår som en del i beslutsprocessen.

Kan man få stöd till investering i solpaneler?
Inte för tillfället men det kan bli möjligt framöver efter ett regeringsbeslut om uppdatering av nationell förordning för företagsstöden. Om den möjligheten uppstår kommer information om det att finnas på den här sidan.

Energi- och klimatstödet är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Energi- och klimatstödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Stöd kan beviljas för investeringar inom energieffektivisering och förnybar energi. Stödet kan beviljas en gång per företag med upp till 150 000 kr i stödbelopp. Förutom en finansiell stödmöjlighet till investeringar inom energieffektivisering och förnybar energi innefattas projektet även av kompetenshöjande insatser via seminarier som syftar till att stimulera företag till en omställning mot högre grad av energieffektivitet och nyttjande av förnybar energi.
Projektet pågår under perioden 2023-06-01 till 2026-02-28.

För att läsa mer om energi-och klimatstöd, gå in på länken nedan:
Region Västernorrland - Energi- och klimatstöd (rvn.se) Länk till annan webbplats.