TACK för ditt enkätsvar! Här är resultaten

På uppdrag av regeringen samlar Handelskammaren i samarbete med kommunerna in uppgifter om hur företagen mår och hanterar situationen i samband med virusutbrottet. Den senaste enkätomgången, enkät nummer 3, var öppen för svar mellan den 16 och 23 juni.

Totalt kom 714 svar in (jämförelsesiffror från föregående enkät anges inom parenntes; 1 220), det vill säga en minskning av svar med 41%. Minskningen av svar kan bero på många olika saker och det är viktigt att du tänker på det när du läser resultaten. Vad gäller svaren från företagare med sin huvudsakliga verksamhet i Ånge kommun har inkomna svar minskat ännu mer med 49%. Totalt har 36 Ånge-företagare besvarat enkäten (71).

Sammanfattningsvis så ser det utifrån enkätsvaren fortfarande lite bättre ut bland Ånge-företagen än snittet bland alla som svarat. Vi kan inte identifiera några utstickande varningsklockor. Besöksnäring, restauranger, caféer och vård- och omsorgsföretag är allra mest påverkade av Corona-krisen. Vidare gäller att ju mindre företaget är, desto tuffare har man det. Mikroföretagen (färre än 10 anställda och ensamföretagare) uppger nästan två av tre att verksamheten påverkats negativt av den nuvarande situationen relaterat till Covid-19-utbrottet.

Den övergripande sammanställningen av enkätsvaren redovisas på Region Västernorrlands hemsida.

Läs mer om hur näringslivet påverkas av viruskrisen hos Region Västernorrland >> Länk till annan webbplats.

Här på vår nyhetssida bryter vi ut lämpliga frågor ur ett Ånge kommun-perspektiv och jämför med de totala svaren. Observera att vi bara har kunnat lyfta ut enstaka frågor. Eftersom det var så få som svarade så är det viktigt att vi ser till att inga svar går att spåra till det svarande företaget. Om du har frågor eller funderingar om enkäten eller resultaten är du välkommen att kontakta näringslivskontoret via mail till naringsliv@ange.se eller genom att ringa till 0690-25 05 05.

Figur 1 - Svarsfördelning

Av de totalt 714 svaren (1 220) som inkom var 36 stycken (71) från Ånge kommun (5% av alla svar). Att svarsfrekvensen minskat kan bero på många olika saker och det är viktigt att tänka på det när du tar del av resultaten. Det är troligt att det är de som är mest intresserade av ämnet som svarat på enkäten, och kanske är det så att de som har det allra tuffast inte har prioriterat att lägga tid på att besvara enkäten. Därför ska man inte dra någon slutsats om att "nu är det lugnt", eller att "företagen i Ånge har inte påverkats så särskilt mycket av Corona-krisen" utifrån resultaten.

Figur 2 - Negativ på verkan på verksamheten

Svaren på frågan om verksamheten påverkats negativt av den nuvarande situationen relaterat till Covid-19-utbrottet skiljer sig lite mer mellan Ånge och genomsnittet för alla svar än det gjorde vid det förra enkätutskicket. Denna gång uppger 36% (59%) att verksamheten blivit direkt påverkad negativt, och 33% (17%) att man blivit indirekt påverkad negativt. Totalt uppger 69% (76%) av Ånge-företagen att verksamheten påverkats negativt.

Figur 3 - Negativ påverkan på verksamheten, förändring

Om vi jämför svaren från den föregående enkätomgången som var öppen för svar mellan den 22-26 april så har andelen som uppger att verksamheten påverkats negativt, direkt eller indirekt, av Corona-krisen minskat både för Ånge kommun och genomsnittet bland alla som svarat på enkäten. I Ånge kommun har andelen minskat lite mer än bland de totala svaren.

Figur 4 - Risk för konkurs

Bland Ånge-företagen uppger nästan var sjätte företagare att det finns en risk för konkurs. Det är färre än genomsnittet bland alla som svarat, där ungefär var fjärde företagare uppger att det finns en risk.

Figur 5 - Risk för konkurs, förändring

Andelen som uppger att det finns en risk för konkurs har också minskat jämfört med föregående enkätomgång. Även här har Ånge-företagens andel minskat mer än bland de totala svaren.

Figur 6 - Påverkan på lång sikt

Drygt var tredje Ånge-företagare uppger att Corona-krisen kommer att ha en avgörande eller stor påverkan på verksamheten. Totalt bland alla svarande uppger nästan varannan att de tror att den kommer ha en avgörande eller stor betydelse.

Figur 7 - Påverkan på lång sikt, förändring

I föregående omgång uppgav drygt varannan svarande att de tror att krisen kommer ha avgörande eller stor påverkan på verksamheten. Nu har andelen minskat något, och minskningen är större i Ånge än genomsnittet för alla som svarat.