Grundsärskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för barn som på grund av intellektuell funktionsnedsättning följer grundsärskolans läroplan i stället för grundskolans läroplan.

Elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan har rätt att bli mottagna i grundsärskolan. På Fränstaskolan finns grundsärskola för åk 6-9. Där får eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Målsättningen att så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan.

Vårdnadshavare kan för eleven önska skolgång i grundsärskoleklass eller integrering i den grundskola som är närmast hemmet. I anslutning till skoldagen erbjuds fritidshem och tillsyn för barn över 12 år (LSS-insats). 

Efter avslutad skolgång i grundsärskolan erbjuds eleven den frivilliga gymnasiesärskolan, där utbildningstiden är fyra läsår.