Skolplikt, sjukanmälan och frånvaro

Skolplikt

Skolplikten är en rättighet för alla barn och ungdomar i åldern 6-16 år. Grundskolan är obligatorisk enligt skollagen och alla elever ska delta. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan. Vid frånvaro från skolan riskerar eleven att missa den utbildning han eller hon har rätt till, och löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav. När barn och ungdomar lämnar grundskolan utan godkända betyg har det stor inverkan på deras framtid.

Antalet undervisningstimmar per ämne är reglerat i skollagen. Om en elev är borta 10 procent under ett läsår blir det räknat i tid 74 timmar eller 3,5 veckor. I ett kort perspektiv handlar det om en halv dag i veckan. Det finns olika typer av frånvaro, men oavsett om frånvaron är beviljad eller inte, så missar eleven viktig undervisningstid.

Vi ser helst att man undviker ledigheter utanför skollov i möjligaste mån. Om eleven av personliga skäl behöver vara ledig så skall Blankett för ledighetsansökan fyllas i och lämnas till mentor.

Sjukanmälan

För att sjukanmäla elever så kontaktar vårdnadshavare respektive arbetslag enligt nedanstående.

Förskoleklassen, telefon 250 724 - mellan klockan 8.30-9.00
1-2:an, telefon 250 711 - mellan klockan 8.15-8.45
3-5:an, telefon 250 712 -  mellan klockan 8.15-8.45

6-9:an samt grundsärskolan, telefon Tel. 250 700 - mellan klockan 7.30-8.00 
Om ni inte får svar där: Tel. 250 706 - mellan klockan 8.00-8.45

Frånvaro

Så här definierar vi frånvaro

Ett frånvarotillfälle = en lektion eller tre sena ankomster under en vecka.
Hög frånvaro = mer än 10 procent frånvaro registrerad under senaste månaden, giltig eller ogiltig.
Giltig frånvaro = sjukdom eller ledighet som har beviljats av mentor eller rektor.
Ogiltig frånvaro = frånvaro från undervisningen utan giltigt skäl.

Rutiner för ökad skolnärvaro

Skolan följer ”Rutiner för ökad skolnärvaro”. Rutinerna innehåller en tydlig arbetsgång i fem steg för hantering av frånvaro. Här samarbetar elev, hem och skola för att ta reda på orsakerna till frånvaron för att sedan kunna hjälpa eleven tillbaka till en fungerande skolgång.