Ordningsregler

Ordningsregler Fränstaskolan

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler ska finnas för varje skolhethet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.” (Skollagens 5 kap)

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero. Därför gäller följande ordningsregler:

 • Vi bemöter varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro
 • Vi kommer i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med oss
 • Vi skräpar inte ner och vi vårdar egna och andras saker, både inomhus och utomhus
 • Vi lämnar in våra mobiltelefoner på första lektionen och får tillbaka dem på dagens sista lektion. Vi använder datorerna enbart till skolarbete
 • Vi lämnar inte skolans område under skoltid utan lärares tillstånd
 • Vi tar av oss ytterkläderna både i klassrummet och i skolrestaurangen
 • Vi äter inte jordnötter eller andra nötter. Vi äter inte heller godis eller äter/dricker andra onyttiga saker under skoltid
 • Vi röker eller snusar inte under skoltid
 • Vi använder inte någon form av hot, våld eller kränkande behandling, varken på internet eller på annat sätt. Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi kör inte motorfordon under skoltid. Trafiklagar förbjuder fordonstrafik på skolgården.

Om skolans ordningsregler inte följs gäller nedanstående åtgärder. Omfattningen och graden av olämplighet avgör vilka steg som ska användas.

 1. Tillsägelse. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven. Utvisning från klassrummet under del eller resten av lektionen om det sker under lektionstid.
 2. Rapport till klasslärare/mentor.
 3. Telefon/mail/sms-kontakt med vårdnadshavare.
 4. Vårdnadshavare kallas till skolan. Möte med mentor.
 5. Vårdnadshavare kallas till skolan. Möte med rektor.

Rektor kan också använda åtgärder såsom skriftlig varning, tillfällig omplacering inom skolan eller på annan skola samt avstängning under tiden en situation utreds.

Samma lagar gäller i och utanför skolan. Det betyder att brott anmäls till Polisen. Skolan samarbetar med Polisen som kan komma till skolan och göra undersökningar vid eventuell brottsmisstanke. Narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler, även i förebyggande syfte. Skolan samarbetar också regelbundet med socialtjänsten.