Elev- och föräldrainflytande

Klassråd, elevråd, matråd och skolråd

Klassråd

Varje klass har kontinuerligt klassråd tillsammans med mentor där elevena får information och där de kan vara delaktiga och föra fram åsikter. Klassrådet följer en dagordning med information, frågor till/från elevrådet, arbetsmiljö, frågor till skolrestaurangen och övrigt. Från klassrådsmötena tas frågor vidare till skolans elevråd som leds av rektor.

Elevråd

Varje månad träffar representanter från skolans klasser rektor i ett elevråd. Här kan eleverna lyfta frågor och fungeringar och direkt få svar av rektor.

Matråd

Två gånger per termin hålls ett matråd där elevrepresentanter, pedagogisk personal och rektor träffar personalen i skolrestaurangen för att lyfta frågor kring kost och hälsa. Några gånger per år får eleverna ha en "önskevecka" där de får vara med och bestämma vad som ska stå på matsedeln.

Skolråd

Fränstaskolans skolråd är ett forum för information, diskussion och inflytande. Här kan vårdnadshavare föra fram synpunkter och lyfta både sådant de upplever vara framgångsfaktorer för våra elever här på skolan men även förslag på förbättringsåtgärder. Information delges även om vad som är aktuellt på skolan.

Skolrådet är inte ett beslutande forum, dock tar vi tillvara på alla förslag och ser över hur vi kan tillmötesgå dem, alltid med skolans och elevernas bästa i fokus.

I skolrådet sitter föräldrarepresentanter, elevrepresentanter från högstadiet, personal från Fränstas ungdomsgård, skolans rektor Katrinne Bylund samt lärarrepresentanter från F-2, 3-5, samt 6-9. Politiker från utbildningsnämnden närvarar också vid mötena.

Vid intresse av att delta som föräldrarepresentant vid skolrådet, kontakta mentor för er klass. Ni får sedan kallelse till skolrådet 2 gånger/termin. Ni kan även välja att framföra era synpunkter till en befintlig föräldrarådsrepresentant i er klass.

Vi ser fram emot ett gott samarbete TILLSAMMANS med er vårdnadshavare!