Föräldrasamverkan


Vi har ett forum i Ånge kommun som vi kallar Föräldraråd.

Föräldrarådet representeras av föräldrar från varje förskola i centrala Ånge. De kallas till ett möte 1-2 gånger per år och ställer frågor och diskuterar aktuella informationer. Förskolechefen och politiker från utbildningsnämnden deltar även mötet.