Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade.

I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att alla ska känna  trygghet och för att motverka kränkningar och trakasserier. Vi har rutiner för vad som sker om något inträffar och vidtar åtgärder utifrån vad som hänt. 

Planen uppdateras varje år.

Du kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor kring vårt arbete mot diskriminering eller om du fått veta om en händelse.