Handlingsplaner

Handlingsplan för diskriminering och kränkande behandling

Förskolan ska vara en plats där både vuxna och barn ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandlingWord beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna  trygghet och för att motverka kränkningar och trakasserier. Vi har rutiner för vad som sker om något inträffar och vidtar åtgärder utifrån vad som hänt. 

Du kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor kring vårt arbete mot diskriminering eller om du fått veta om en händelse.

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete

I förskolan finns en handlingsplan för systematisk kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till dess mål.