Några av våra planer

Förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling Word, 5 MB. beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna  trygghet och för att motverka kränkningar och trakasserier. Vi har rutiner för vad som sker om något inträffar och vidtar åtgärder utifrån vad som hänt. Planen uppdateras varje år.
Du kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor kring vårt arbete mot diskriminering eller om du fått veta om en händelse.

I vår plan för samverkan mellan hemmet, förskola, förskoleklass och fritids Word, 123 kB. beskrivs främst hur överskolningen från förskola till förskoleklass går till.