Haverö Strömmar

Haverö Strömmar

Haverö Strömmar är både naturreservat och kulturhistoriskt intressant.  

Vid Ljungans utlopp ur Kyrksjön bildas Haverö strömmar, vid den södra av dessa två ligger en kulturhistoriskt intressant kvarn med tillhörande bonings- och fiskhus. Haverö strömmar är naturreservat med stora biologiska skyddsvärden. Här förekommer utter och flodpärlmussla tillsammans med andra skyddsvärda arter både på land och i vattnet.  

Kvarnen vid Sörströmmen är uppförd 1854, byggd av 6 tums stockar och vittnar om en stor yrkes- och hantverksskicklighet. Mjölnarbostaden har rustats och fått invändig upprustning som harmoniserar med byggnadens ålder. Kvarndammen med sina ledarmar är också återställda till ursprungsskick liksom ål- och fiskehuset som finns nedströms kvarnen.

Historik

I en överlåtelsehandling av den 15 juli 1854 fick lanthandlare Anders Nilsson löfte av Hafwerö pastorat att få anlägga en tullkvarn vid Sörströmmen - för eget bruk och andras betjening, som det står skrivet.  Som arrendeavgift skulle boställesinnehavaren ha tullfri malning. Efter många turer fatställdes överlåtandet till Landshöfwdinge Embetet 9 mars 1864 och den 27 oktober av kongl. Maj:ts och rikets kammarkollegie.

I anslutning till kvarnen fanns mjölnarbostaden, fiskehuset samt boningshus med lanthandel. Av den senare finns endast grundstenarna kvar.

1895 överläts verksamheten till sonen Erik Andersson som i sin tur sju år senare överlät rörelsen till sin son Leonard Eriksson i Kvisselbäcken. Verksamheten upphörde 1944.

Efter en reglering av Kyrksjön byggdes en ny damm och flottningsutskov i Sörströmmen. I dammen gjordes ett trettio kvadratcentimeter stort hål för intag av vatten till ål- och fiskehuset som samtidigt ny- och ombyggdes. Verksamheten fortsatte fram till mitten av fyrtiotalet då fisket drastiskt minskade på grund av omkonstruktion av dammarna.

Efter en tids skriverier i lokalpressen 1969 lade Kema Nord, som nu ägde kvarnen nytt tak på byggnaden, men förfallet hade redan gått så långt att stora insatser måste till för att restaurera byggnaden.

1992 påbörjades arbetet med att återställa miljön vid Sörströmmen och i maj 1995 invigde landshövdingen Ingemar Öhrn åter kvarnen, som nu fungerar som den en gång gjorde.

Haverö Strömmar ligger 4 mil väster om Ånge vid väg 315.