Bidrag/riktlinjer kulturenhet och fritidsenhet från 2018-01-01

Från 2018 har kultur- och fritidsenheten gemensam bidragshantering vilket förenklar handläggningen, färre blanketter, färre datum samt gemensam mottagare av ansökningarna. Antogs av kommunfullmäktige 2017-04-24 § 38.
Bidrag och riktlinjer kulturenheten och fritidsenhetenPDF

Stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Startbidrag

Kan sökas av nystartad förening med barn och ungdomsverksamhet.
Ansökningstid: Hela året

Lokalt aktivitetsstöd- Stimulansbidrag

Verksamhetsbidrag för barn och ungdomar från 7 upp t o m 25 år.
Sista ansökningsdag:
25 augusti för perioden 1 januari-30 juni
25 februari för perioden 1 juli-31 december

Stimulansbidrag, mer än 100 aktiviteter
Extra bidrag till föreningar som söker Lokalt aktivitetsstöd och redovisar minst 100 aktiviteter/år.
Betalas ut i samband med utbetalningen av Lokalt aktivitetsstöd  25 februari och baseras på föregående års antal aktiviteter.

Anläggningsbidrag

Driftbidrag till föreningar med egna anläggningar som har barn och ungdomsverksamhet.
Skötselavtal för förening som genom avtal sköter en kommunägd anläggning t ex utflyktsstuga, längre skidspår. Hembygdsföreningsbidraget och hyresbidraget (lokaler för barn och ungdomar) ingår nu som kategorier  i anläggningsbidraget.
Sista ansökningsdag: 1 december.

Riktat bidrag

Om er förening behöver stöd till förbättringar och inköp av utrustning, söks för kommande år.
Riktat bidrag kan även sökas för kringkostnader av den förening som aktivt gör en satsning för att rekrytera tjejer.
Sista ansökningsdag: 1 december och 25 augusti. 


Övriga bidrag kultur- och fritidsenheten

Verksamhetsbidrag Kultur

kan sökas av föreningar som bedriver löpande kulturverksamhet.
Sista ansökningsdag: 1 december.

Studieförbund

Bassumman fastställs vid varje års budgetarbete
Sista ansökningsdag: 1 maj

Bidrag till förening för funktionsnedsatta

Verksamhetsbidrag till förening med minst 15 medlemmar.
Sista ansökningsdag: 1 december.

Bidrag till samlingslokaler

Drift och underhållsbidrag för lokal av allmänt intresse. Orten ska vara godkänd i  Samlingslokalsutredningen 2005-08-25 HN § 116
Sista ansökningsdag: 1 december.

Pensionärsbidrag

Ingår fr om 2018 i kultur och fritidsenhetens bidrag.
Sista ansökningsdag: 1 december.

Jubileumsgåva 100 år

Nytt bidrag som kan sökas av bidragberättigad förening som fyller 100 år.
Ansökningstid: Hela året.

 Ansök om föreningsbidrag