Medborgdialoger i Ånge Kommun – viktiga samtal och samskapande för framtidens vård

Välfärden står just nu inför en stor omställning.

Ett av de stora målen är att arbeta mer förebyggande och trygga att den enskilde individen i högre grad blir delaktig i sin egen vård och hälsa.

Samskapandet med medborgarna är avgörande och därför har Ånge kommun tillsammans med Region Västernorrland format konceptet ”Dialog och pirog” som ett led i en djupare förståelse för medborgarnas behov.

- Syftet är att träffa medborgarna och skapa engagemang utifrån behov som de själva har identifierat och prioriterat som viktigast. Våra innevånares idéer är en viktig tillgång i arbetet med att utveckla kommunen samtidigt som vi stärker vår samverkan och förtroendevalda och tjänstepersoner får bättre underlag för beslut i ärenden, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande.

Konceptet bygger på dialoger med medborgarna där deras behov står i centrum. Utifrån intresseområden och engagemang skapas arbetsgrupper bestående av medborgare som tillsammans med kommun och region får möjlighet att gemensamt jobba vidare med möjliga lösningar.

- Vi utgår från en övergripande process men är hela tiden lyhörda för önskemål om förändringar. Vi vet också att vi inom kommun och region ofta tenderar att fastna i ”gamla hjulspår” för hur saker ska bedrivas. Det finns otroligt stora värden med att arbeta direkt tillsammans med behovsägarna samtidigt som det är väldigt roligt, säger Jennie Näslund, samordnare Nära Vård Ånge.

Återkommande träffar runt om i kommunen

Medborgardialoger kommer att genomföras på flera platser runt om i Ånge kommun och processen har redan kommit igång

Haverö
Den första Medborgardialogen i Ånge Kommun har redan ägt rum och hölls i Haverö. Uppslutningen var god och både unga och gamla samlades i Överturingens Folkets hus. Information om vad en God och Nära vård innebär och vad systemskiftet innebär varvades med dialogmöten.

Nordanede
Nästa möjlighet att delta är i Nordanede bygdegård den 7 November Pdf, 360.2 kB.

- Vi kommer att träffas i Bygdegården i en dialog över en pirog och vi hälsar alla som vill veta mer och dela med sig av sina tankar för framtidens hälsa, vård och omsorg hjärtligt välkomna säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande.

Munkbysjön
Den 7 december är det dags för Medborgardialog för boende i Munkbysjön Pdf, 360.5 kB. med omnejd. Deltagarna kommer att få information om vad en God och Nära vård innebär och vad systemskiftet innebär och det kommer att varvas med dialogmöten och en pirog

Fortsatta arbetet

Medborgardialog är en process där invånare är med genom hela processen. Tanken är att skapa ett närmare samarbete där alla får vara delaktiga och att vi arbetar tillsammans. Arbetet med resultatet från första dialogträffen är redan påbörjat och det har bildats en arbetsgrupp som kommer att tillsammans med Region och Kommun arbeta med prioriterade områden

- Det känns mycket inspirerande att involvera invånarna på detta sätt. Det skapar ett mervärde som vi inte kan nå på egen hand, säger Erik Lövgren.