Många människor samlade runt ett stort bord i ett konferensrum.

Hälsobussen – ett bra exempel för tillgänglig vård

Ånge Kommun och Region Västernorrlands gemensamma arbete med Medborgardialoger har utmynnat i två, snart tre arbetsgrupper i utkanterna av Ånge Kommun. Vid dessa dialoger har det identifierats ett behov av bättre servicefunktioner som möter upp behovet på ett annat sätt.

Härom veckan gjorde ett antal tjänstepersoner från Ånge kommun samt några inbjudna medborgare ett besök i Timrå kommun för att få veta mer om deras satsning på Hälsobuss.

En tillgänglig hälso- och sjukvård är viktig för att kunna bo kvar på landsbygden. Invånarna i Ånge kommun har långa avstånd till både hälsocentral och vårdcentral samt sjukhus (16 mil enkel resa från Haverö till Sundsvalls sjukhus). Med anledning av detta formas nu tankar om hur vi som hälso- och vårdgivare i kommun bättre kan möta de behov som finns hos medborgarna.

Samhällsrum har tidigare varit på tapeten, men ”enklare” förstudier och piloter har visat att det är utmanande att tillhandahålla platsbundna lokaler som görs tillgängliga för den breda massan. Med anledning att detta har tankarna - de offentliga och medborgarnas - vidgats till att fundera på mobila lösningar, där exempelvis Timrå kommuns satsning är ett bra exempel.

- Då vi tagit fasta på att medborgarna ”på riktigt” ska vara delaktiga och engagerade i de tjänster som vi utvecklar såg vi det som självklart att de skulle följa med på studiebesöket till Timrå, säger Jennie Näslund, samordnare för God och nära vård i Ånge.

Under besöket i Timrå fick de kika på den mobila verksamheten och den medicintekniska utrustningen.

De medborgare som deltog har själva anmält sig till arbetsgrupper och det är dessa grupper kopplade till ”tillgänglig vård” som nu involverats.

- Vi vet inte vad utkomsten blir mer än att vi alla får en inblick i hur en mobil vårdverksamhet skulle kunna fungera. Därtill finns även tankar på hur andra ”samhällstjänster” kan kombineras på temat. Bland annat har vi en ”Bibblabil” som möjligen kan leverera medicin med mera, säger Pär Näslund, digitaliseringsutvecklare för socialtjänsten i Ånge kommun.

- Vi i Ånge ser att ett viktigt steg i omställningen är att det sker ett kunskapsutbyte mellan kommuner där det faktiska slutanvändarna också är med i processen, säger Jennie Näslund.