Pågående folkhälsoarbete

Friska barn (Prevention barnfetma)

Under läsåret 2018/2019 hade 18,7% av barn i åldrarna 6-9 år i Västernorrland övervikt eller fetma. För åldrarna 16-84 år var siffran 59% (flerårsmedelvärde) under årsintervallet 2017-2020. Att drabbas av fetma som barn ökar risken för fetma även som vuxen.

Med övervikt eller fetma ökar risken för en försämrad både fysisk och psykisk hälsa vilket i sin tur också kan leda till exempelvis sämre skolresultat. Att genomföra tidiga insatser för att främja ett hälsosamt liv är det som friska barn-satsningen "Prevention barnfetma" handlar om. Ånge kommun är en av pilotkommunerna för projektet som sker under ledning av innovationsprogrammet SWElife vilka finansieras av regeringen och programmets deltagande parter. Några av Swelifes projektparter är Livsmedelsverket, Generation Pep och Socialstyrelsen. Insatserna i friska barn-satsningen syftar till att nå blivande föräldrar, nyblivna föräldrar, barn och deras föräldrar i förskoleålder. I projektet "Prevention barnfetma" är både interna och externa aktörer i samverkan. Kommunens skolförvaltning, Region Västernorrland och RF-SISU är exempel på detta.

Tobaksfri duo

Tobaksanvändning är ofta en inkörsport till andra droger och av den anledningen är det av stor vikt att redan från tidig ålder påbörja ett tobaksförebyggande arbete. Utöver att tobaksbruk är ett hot mot hälsan hos invånarna i Ånge kommun är det också ett hot mot miljön och mot mänskliga rättigheter på global nivå. Ånge kommun har tillsammans med Minervaskolan, Fränstaskolan och Kordelia friskola skrivit avtal om deltagande i Tobaksfri duo vilket är en metod som ska verka tobaksförebyggande och hälsofrämjande för skolelever med start i årskurs 6.

Metoden "Tobaksfri duo" går ut på att Folktandvården gör klassrumsbesök och informerar om hur tobak på ett negativt sätt påverkar både människa och miljö. Efter klassrumsbesöken får eleverna möjlighet att, om de vill, skriva på ett kontrakt tillsammans med en tobaksfri vuxen eller en vuxen som vill sluta med tobak om att tillsammans avstå tobak. Med kontraktet följer förmåner i form av rabatterade besök på utvalda aktivitetsarenor i kommunen och länet. Kontraktet följs upp årligen via en försäkran från eleven om tobaksfrihet, uppföljningarna sker fram tills dess att eleven slutar årskurs 9. Vid varje årsuppföljning finns möjlighet för deltagande elever att via utlottning vinna fina priser.

Cannabisförebyggande föreläsning

Undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att ungas riskuppfattning vad gäller cannabisanvändning sjunker och cannabis blir på så vis allt mer normaliserat i samhället. År 2019 visade drogvaneundersökningen i Västernorrland att cirka 45% av de som röker tobak varje/nästan varje dag har använt cannabis i jämförelse med 3% bland de som inte röker tobak.

I samverkan med Polisen, Länsstyrelsen och CAN anordnar Ånge kommun digitala föräldraföreläsningar samt efterföljande dialog med kommunpolis och representanter från socialtjänsten. Syftet med föreläsningarna och den efterföljande dialogen är att föräldrar ska få en ökad kunskap om cannabis, stärkas i sin vuxenroll och på så vis göra skillnad för att ungdomar inte börjar använda cannabis. Tider för föreläsningarna annonseras via kommunens sociala medier och ingen anmälan krävs.

Drogvaneundersökning

Ånge kommun får med stöd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) möjligheten att årligen genomföra en drogvaneundersökning för skolelever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen görs för att få en samlad bild av hur användningen av alkohol, tobak och narkotika ser ut bland kommunens skolelever. Resultatet av undersökningen ger en bild över hur utvecklingen sett ut över tid och hur det förebyggande arbetet i kommunen ska fortlöpa.

Resultat från drogvaneundersökning 2021 Powerpoint, 18.5 MB.

Narkotikaspår i avloppsvatten

Länsstyrelsen genomförde i samverkan med länets kommuner provtagning vid 12 av länets största avloppsreningsverk under oktober 2020. Syftet var att få en övergripande ögonblicksbild av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol samt komplettera andra lägesbilder och undersökningar i både ett brotts- och drogförebyggande perspektiv.

De första analysresultaten visade att det fanns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner, men för att kunna dra några slutsatser kommer området fortsatt behöva att följas. Provtagningsserien avses fortsätta till 2023 med fyra provtagningstillfällen per år.

Utöver de mätningar som genomförs på reningsverket i Ånge (det största reningsverket i kommunen) genomför kommunen sedan hösten 2021 även egna mätningar på reningsverken i Ljungaverk och Fränsta.

LUPP

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har upprättat LUPP-enkäten med syfte att Ånge kommun ska få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva i kommunen. Enkäten berör frågor om bland annat hälsa, trygghet, fritid, inflytande och demokrati samt situationen i skolan.

LUPP-enkäten genomförs vart tredje år och under hösten 2021 kommer samtliga årskurser på högstadiet och gymnasiet i Ånge kommun att få möjligheten att besvara enkäten under skoltid.

LUPP-enkäten ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet för att förbättra ungas levnadsvillkor i kommunen.

LUPP-rapport för 2021 Pdf, 1.7 MB.

Kvalitetssäkring av ärenden som bereds i kommunen

Genom att arbeta med social hållbarhet förbättras livsvillkoren och livsmiljöerna för invånarna i Ånge kommun vilket i sin tur är ett arbete för att uppnå en god och jämlik hälsa.

För att nå framgång i att vara en hållbar kommun behöver folkhälsoaspekten i form av social hållbarhet, som en av tre hållbarhetsdimensioner, integreras i kommunens verksamheter och beaktas vid kommunala beslut. Detta sker i form av att Ånge kommuns folkhälsostrateg sitter med i den grupp som kvalitetssäkrar alla ärenden som bereds i kommunen.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet 2021-2022 Polisen har tillsammans med Ånge kommun genomfört medborgardialoger med boende i kommunen och områden som identifierats som viktiga för det trygghetsskapande arbetet är:

Område ett: Oro för inbrott och upplevelse av otrygghet.

Område två: Ungdomar som löper risk att utveckla missbruk.

Område tre: Trafiksäkerhet. Såsom vissa vägar och övergångar samt busåkning med moped och A-traktor.

Område fyra: Ökat antal anmälningar kopplat till våld i nära relation.

Utifrån dessa fyra områden har Medborgarlöftet upprättats med åtgärder kopplade till respektive identifierade områden.

Ånge kommun och Polisen arbetar aktivt med åtgärderna kopplat till Medborgarlöftet och detta följs upp under Trygghetsrådet fyra gånger per år.

Regionala och nationella strategier kopplade till Medborgarlöftet finns här:

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (regeringen.se) Pdf, 654.8 kB. Länk till annan webbplats.

Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor_ våld i nära relationer 2018-2021.pdf (lansstyrelsen.se) Pdf, 1.7 MB. Länk till annan webbplats.

Läs mer om våld i nära relation och att lämna, sluta eller hjälpa här:

Västernorrland mot våld | Lämna, Sluta eller Hjälpa. (vasternorrlandmotvald.se) Länk till annan webbplats.

Suicidprevention

Suicid/självmord är ett av Sveriges folkhälsoproblem. År 2020 dog närmare 1 200 personer av fastställd suicid i Sverige. Suicidproblematiken påverkar inte bara den person som har självmordstankar eller begår självmord utan även bland annat dennes anhöriga. Det finns därför ett behov i Sverige – och även specifikt i Ånge kommun – av att utforma bättre strategier för att hantera detta komplexa folkhälsoproblem.

Genom ett utvecklat förebyggande och hälsofrämjande folkhälsoarbete, som riktar sig till olika målgrupper, kan fler människor välja livet framför döden. Utöver riktade insatser, som exempelvis YAM – Youth Aware of Mental health (ett hjälp-till-självhjälpverktyg som riktar sig till unga), ses nu utbildningsbehovet över inom verksamheter där personal möter många medborgare, främst inom skola, vård, omsorg och blåljusmyndigheter. Det är viktigt att flertalet aktörer samverkar i denna komplexa fråga. Samverkan sker på flera nivåer, både nationellt, regionalt och lokalt. Kommunen samverkar bland annat med andra kommuner i länet, med sjukvården, räddningstjänsten, polisen och med ideella organisationer.

Kontakt: Jenny Sellén Lindkvist, Processledare, jenny.sellen@ange.se , 073-0614842