Förebyggande arbete mot Våld i nära relationer

Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, länets kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, Polismyndigheten, Åklagarkammaren samt Kriminalvården har tagit fram en Strategi mot våld i nära relationer för åren 2014-2016. (Är under omarbetning, beräknas klar december 2017)

Länsstrategin omfattar tre målgrupper:
- Våldsutsatta vuxna
- Barn som själva utsätts för våld eller som upplever våld mot närstående
- Utövare av våld.

Länsstrategin ska bland annat vara ett verktyg för länets kommuner, landsting, polismyndighet, åklagarmyndighet och kriminalvård i arbetet med att utveckla samverkan och samordning för att förebygga våld i nära relationer.

LänsstrateginPDF innehåller vision, mål och aktiviteter. Aktiviteterna ska nu berörda myndigheter arbeta vidare med. Till länsstrategin finns nu en regional samverkansgrupp för att driva arbetet vidare.