Drogvaneundersökning enligt Öckerömetoden

Öckerömetodens övergripande mål är att få vuxenvärlden överens om nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion bland ungdomar under 18 år. Det finns flera tillvägagångssätt att nå denna vision och utveckling av arbetssätten görs hela tiden eftersom samhället förändras. Nedan beskrivs grunderna i Öckerömetoden

Drogvaneundersökning

Genom årliga drogvaneundersökningar får de vuxna i samhället en samlad bild av hur läget gällande alkohol, tobak och narkotika ser ut, och detta skapar tillfälle till kommunikation. Det är ett sätt att följa utvecklingen på sikt för att mäta och se om man är "på rätt väg" i det förebyggande arbetet.
Drogvaneundersökningen återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Detta sker både direkt och via massmedia. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring. Det är ett sätt att följa utvecklingen på sikt för att mäta och se om man är "på rätt väg" i det förebyggande arbetet.

Statistiken kan sedan användas på föräldramöten där siffrorna skapar krismedvetenhet och mobiliserar en enhetlig föräldrakraft. Den kan också användas för att se trender över tid och det har visat sig att metoden är framgångsrik.

Samma enkät görs i ca 15 andra kommuner i Sverige

Föräldramöten

Målet är att medverka på alla föräldramöten i årskurs 7-9 i kommunen. På föräldramötena ges konkreta tips på hur man som ungdomsförälder skall förhindra alkoholdebut. På varje föräldramöte presenteras också resultat av den senaste drogvaneundersökningen, anpassad efter målgrupp. Presentationernas tidslängd varierar och anpassas efter den tid skolan kan avvara vid varje tillfälle, men normalt brukar det vara omkring 20-30 minuter.

Drogvaneundersökningen genomfördes augusti  på Minervaskolan Ånge, Kordelia Erikslund och Fränstaskolan i Fränsta. Totalt deltog 273 elever av 305 i klasserna 7-9.

Resultatet av enkäten sprids till föräldrar, politiker och tjänstemän.

Här kan du läsa en sammanställning av drogvaneundersökningen 2017 PDF.