Förebyggande arbete Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT)

Prioriterad målgrupp för det drogförebyggande arbetet är barn, ungdomar och deras föräldrar, samt unga vuxna.

Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende har en negativ påverkan på vår hälsa. Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotika- och dopingfritt samhälle samt minska skadeverkningarna av överdrivet spelande är därför viktiga folkhälsofrågor.

Förebyggande arbete handlar i första hand om din förmåga som vuxen att skapa en tydlig och trygg struktur runt barn och ungdomar. Det är viktigt att förmedla åsikter och förväntningar med värme och uppmuntran. Ditt förhållningssätt som förälder, lärare eller annan vuxen har en avgörande betydelse för barns och ungas växande och utveckling. Det kan handla om att utveckla förmågan att skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö, att stärka barns sociala och emotionella kompetens, förebygga mobbing eller att använda sig av föräldrastödsmetoder.

Det förebyggande arbetet bygger på teori om risk- och skyddsfaktorer och det går ut på att främja de faktorer som är skyddande för barn och unga. En skyddsfaktor är en faktor som skyddar ditt barn medan en riskfaktor ökar risken för ohälsa eller problem. Det som är viktigt är att stärka de skyddande faktorerna runt ditt barn.