Folkhälsa och trygghet

Folkhälsan spelar en stor roll för kommunens utveckling och tillväxt. Med en god hälsa upplever vi livskvalitet och välbefinnande som återspeglar sig i låg sjuklighet och hög medellivslängd.

Många faktorer som påverkar folkhälsan. Sociala nätverk, levnadsvanor, utbildning och livsmiljö har stor inverkan. Allt detta gör folkhälsan till mångas ansvar.

Utifrån 11 nationella folkhälsomål har kommunen satt lokala mål som beskrivs i "Folkhälsoprogram för Ånge kommun".  Folkhälsan har betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna  för en bättre folkhälsa ingår som en del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och en ekologiskt hållbar kommun. Ett framgångsrikt arbete förutsätter samverkan med andra intressenter för att komplettera varandras insatser. För att nå framgång förutsätts att folkhälsoaspekterna integreras i kommunens verksamheter och beaktas vid kommunala beslut .