Vårdnad, boende, umgänge

Socialtjänstens familjerätt är rådgivande i familjerättsliga frågor och utgår i huvudsak från lagstiftningen i föräldrabalken och socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Verksamheten omfattar bland annat frågor kring vårdnad, boende och ungänge, exempelvis upprättande av avtal som syftar till att hitta gemensamma lösningar om barns vårdnad, boende och umgänge. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom hos Tingsrätten.

Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge och där man inte genom samarbetssamtal nått någon överenskommelse.

För mer information är du välkommen att kontakta socialtjänsten.

Samarbetsavtal

Om föräldrar är oense om huruvida vårdnaden om ett barn skall vara gemensam eller enskild, om de är oense om barnets boende eller oense om hur barnets umgänge skall se ut, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. I samarbetssamtalet kan föräldrarna under ordnade former med samtalsledare diskutera frågor kring de gemensamma barnen, boende och umgänge.
 
   
Barn har - även om föräldrarna inte lever tillsammans - behov av samhörighet med båda. Det ligger därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt kan samarbeta om barnen. Att gå i samarbetssamtal kan vara en möjlighet att finna vägen till ett fungerande föräldraskap efter separationen. Samtalen kan vara ett eller flera. De är kostnadsfria och frivilliga, ingen dokumentation sker. Samarbetssamtalen lyder, liksom all annan familjerättslig verksamhet, under den sekretess som gäller inom socialtjänsten.
För mer information är du välkommen att kontakta socialtjänsten.

Överenskommelse/Avtal

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom antingen en överenskommelse eller ett avtal.
Överenskommelsen kan föräldrarna själva skriva ned på ett papper. Många tycker att nedtecknande av överenskommelsen ger dem struktur i det gemensamma föräldraansvaret. När föräldrar varit på samarbetssamtal kan familjerätten hjälpa till att utforma en överenskommelse.

Det finns även en möjlighet att skriva avtal i  vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtal ska gälla krävs att det godkänts av myndighetsnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom och är alltså juridiskt bindande till skillnad från en överenskommelse. Myndighetsnämnden ska godkänna avtalet om vårdnad, boende och umgänge om avtalet är till barnets bästa.

För mer information är du välkommen att kontakta socialtjänsten.