Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj. Vi söker dig som är intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.
Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem.
Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver.
Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.


Vem kan bli familjehem?
Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem kan variera från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Vad förväntas av dig som familjehem?
Som familjehem är du en del i det tredelade föräldraskapet där de biologiska föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har du tät kontakt med din familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare.
Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste du vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Ekonomisk ersättning
Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension, semesterlön-/ersättning eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Anmäl ditt intresse
Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben, se länken till e-tjänsten nedan. Efter att ni skickat in er intresseanmälan kommer en kartläggning att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam.

I kartläggningen ingår ett initialt samtal, hembesök bokas in, referenstagning görs och ni begär ut registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen. Processen fortsätter med intervjuer av de vuxna gemensamt, enskilt och med biologiska barn.

Alla familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen.

Gemensam familjehemsorganisation
Gemensam familjehemsorganisation (GFO) är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns gemensamma satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården.

GFO ansvarar för rekrytering och kartläggning av nya familjehem, samt erbjuder utbildningar/fortbildningar, kompetensutvecklande nätverk och mentorsprogram. På uppdrag av placerande kommun kan GFO ge individuellt stöd.

Till GFO vänder du dig om du har frågor om uppdraget som familjehem.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård –
Tillsammans för barnens bästa!

Gemensam familjehemsorganisation - frågor och svar:
https://www.familjehemgfo.se/sa-funkar-det/ Länk till annan webbplats.

Digital informationsträff - Så funkar det!
https://www.familjehemgfo.se/sa-funkar-det-for-dig-som-vill-bli-familjehem/
Anmäl ditt intresse här: (länkar till varje enskild kommun via familjehemsverige.se)
https://familjehemsverige.se/view.html#/anmal-intresse/intro/ange Länk till annan webbplats.

Test - Är du en familjehemsförälder?
https://familjehemsverige.se/view.html#/family-test/intro Länk till annan webbplats.

Gemensam familjehemsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en del av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks arbete med rekrytering av samt utbildning och vid behov stöd för familjehem. Kontaktuppgifter: Tel 0611-55 54 00, e-post: familjehem@kfvn.se

Kontaktfamilj

Vad förväntas av en kontaktfamilj?
En kontaktfamilj ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till kontaktfamiljen till exempel en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Kontaktfamiljen har till uppgift att hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter. Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i sin vardag.

Kontaktfamiljen lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter och är ett stöd för den berörda familjens egna resurser. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att den enskilda familjen känner trygghet i kontakten samt att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt.
Kontaktfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd    för.

Vem kan bli kontaktfamilj?
Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktfamiljen bör:
•   tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
•   vara intresserad av hur andra människor har det
•   ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem
•   att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation

Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj, som är en frivillig insats som inte kan tillsättas mot den enskildes vilja. Kontaktfamiljen får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Är du/ni intresserad av att bli kontaktfamilj?
Välkommen att ta kontakt med socialtjänsten, se kontaktuppgifter nedan!

Kontaktperson

Vad innebär det att vara kontaktperson?
Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja sociala kontakter och människors utveckling. Såväl familjer som ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med eller utan missbruksproblem kan få kontaktperson. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns.
Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer.
 
Vad förväntas av en kontaktperson?
Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov. Det handlar om att lyssna och vara tillgänglig samt vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende, hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter. Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig.

Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.
 
Vem kan bli kontaktperson?
Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:

  • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha en trygg och stabil livssituation.
  • vara fyllda 18 år.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?
Välkommen att ta kontakt med socialtjänsten, se kontaktuppgifter nedan!