Faderskap

Socialtjänstens familjerätt utreder och fastställer faderskap.

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Underrättelse om födseln inkommer till socialtjänsten i den kommun där modern och barnet är folkbokförda. Underrättelsen kommer vanligtvis till socialtjänsten ca två, tre veckor efter barnets födelse. Socialtjänsten ska därefter utreda och fastställa faderskapet. Socialtjänsten skickar då alltid ut en kallelse till modern med en uppmaning att ta kontakt med socialtjänsten för faderskapsutredning.

   
I samband med faderskapsutredning och fastställande av faderskap finns även möjligheten att anmäla gemensam vårdnad. 
         

För gifta mödrar gäller den s.k. faderskapspresumtionen, dvs att hennes make per automatik registreras som far till barnet. Om mannen i äktenskapet inte är far till barnet, bör kontakt tas med socialtjänsten för faderskapsutredning.

För mer information är du välkommen att kontakta socialtjänsten.