Mer om försörjningsstöd

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Rätten till bistånd förutsätter att man inte själv kan tillgodose sina behov samt att behovet ej kan tillgodoses på annat sätt.

Handläggaren gör en bedömning av huruvida den sökande prövat alla möjligheter att klara sig på egen hand. Om den sökande är arbetslös krävs det exempelvis att han/hon är inskriven hos Arbetsförmedlingen samt är aktivt arbetssökande.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd måste den sökandes uppgifter styrkas genom uppvisandet av vilka utgifter och inkomster hushållet haft under de senaste tre månaderna. Följande handlingar skall uppvisas:

•   Uppgifter på inkomster (lönespecifikation etc)
•   Uppgifter på utgifter (räkningar etc)
•   Hyreskontrakt (eller uppgifter på boende i egen fastighet)
•   Skattedeklaration (begärs hos Skatteverket)
•   Kontoutdrag tre månader bakåt i tiden (begärs hos banken)


Beslut om ekonomiskt bistånd kan fattas först efter att en utredning / behovsprövning gjorts. En utredning innebär att handläggaren inhämtar information om hur den sökandes livssituation ser ut, både avseende ekonomi och övrigt. I utredningen görs även en ekonomisk beräkning för att ytterligare bedöma biståndsbehovet. Denna information inhämtas främst från den sökande själv, men också från exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket etc. Detta innebär att man inte kan få beslut samma dag som man besöker socialtjänsten eller skickar in sin ansökan. Sedvanlig handläggningstid är 7 — 10 arbetsdagar. Vissa ansökningar om ekonomiskt bistånd måste prövas i socialnämndens arbetsutskott, vilket innebär längre handläggningstid då de sammanträder en gång per månad.

Det är viktigt att de uppgifter som den sökande lämnar är fullständiga och sanningsenliga. Den sökande är skyldig att meddela sin handläggare eventuella förändringar gällande inkomster eller utgifter som uppstått efter att ansökan inlämnats. Om den sökande har fått för mycket pengar p.g.a. att han/hon lämnat felaktiga uppgifter kan han/hon bli föremål för polisanmälan och återbetalning.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller den sökandes personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.
 

Lite längre ner på sidan finns en länk till mer information om riksnormen för hur man bedömmer levnadskostnaderna.

Våra handläggare har telefontid vardagar 9.00 - 10.00.
och nås enklast via kommunens växel 0690-250 100.