Ånge kommun beviljas miljoner för två projekt riktade mot unga

Framgångsrika projektet Ångemodellen lever vidare – i en satsning mot unga.

"Ångemodellen unga" har i dagarna beviljats åtta miljoner i delfinansiering från Europeiska Strukturfondspartnerskapet.

- Att ESF visar förtroende för en liten kommun som Ånge känns fantastiskt. Vi känner att vi har ett förtroende hos EFS, att vi gör rätt saker. Vårt tillsammansarbete, ett gränsöverskridande arbete där arbetsmarknad, skola och socialtjänst tillsammans arbetar långsiktigt är en framgångsfaktor, säger Malgorzata Hammarberg, arbetsmarknadschef vid Ånge kommun.

För åtta år sedan inleddes projekt Ångemodellen, ett projekt som väckt stor uppmärksamhet långt utanför kommungränsen.

Projektet har riktat sig till de personer som står längst bort från arbetsmarknaden och har drivits av Ånge kommun med stöd av Europeiska socialfonden. Under hösten 2022 avslutades detta projekt.

Nu blir det – tack vare åtta miljoner i nya projektmedel - en fortsättning på Ångemodellen, men med fokus mot unga. Vi är så stolta att vi får fortsatt förtroende att utveckla vår arbetsmodell som bygger på individanpassade insatser som motverkar utanförskap och samtidigt utvecklar samverkan i kommunen för att på bästa sätt nå våra mål!

- Vårt nya projekt är som en ny pärla i ett pärlband av projekt med fokus på samverkan, metodutveckling och med tron på individens vilja och förmåga. Vi startar inget nytt utan konsekvent och långsiktigt arbetar oss fram i vårt arbete som bygger på relationsskapandet mellan individen och handledaren för att skapa kontinuitet, trygghet och bästa resultat, säger Malgorzata Hammarberg.

Det andra projektet som beviljats pengar är forskningsprojektet ”Tillsammans för ökad skolnärvaro”.

Problematisk skolfrånvaro, som kan leda till att eleven inte når målen, är ett eskalerande problem i svensk skola i allmänhet, så även i Ånge kommun.

- Vi har arbetat väldigt målfokuserat sedan hösten 2021 och vi vill nu ha följeforskning på de satsningar som vi lägger stora resurser på genom tid och engagemang. Vi genomför bland annat en utbildning som ger djupare förståelse för ”NPF” (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), implementerar en mer kvalitetssäkrad undervisning genom ”SKUA” (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt), samt får ta del av , samt sprider verktyg inom projektet Mental Träning i förskola/skola. Dessa tre stora satsningar tillsammans med Ångemodellen Unga är i grunden en ordentlig förändringsresa och vi vill se hur denna förändring sker inom våra verksamheter och på vilket sätt den gör skillnad? I nästa steg vill vi dela med oss av detta genom forskningen och det samarbetsavtal som Ånge kommun skrivit med Mittuniversitetet. Vår ambition är att vårt arbete ska spridas regionalt och nationellt, säger Eva-Lena Årmyr, skolutvecklingsledare.

Drygt 800 000 kronor har beviljats till forskningsprojektet.

Strukturfonds­partnerskapet i Mellersta Norrland har den lagstyrda uppgiften att prioritera vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma; hållbar utveckling och sysselsättning i Jämtlands och Västernorrlands län.

Här kan du läsa mer om de 50 miljoner kronor som prioriterats för utvecklingsinsatser i Västernorrlands och Jämtlands län.

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/nastan-50-miljoner-i-eu-medel-till-regional-utveckling-i-vasternorrlands-och-jamtlands-lan/ Länk till annan webbplats.