Samråd om detaljplan för Industriområde Alby östra 7-30 september

Nu startar samrådet om detaljplan för Industriområde Alby östra. En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark och vattenområden får bebyggas och vad området ska användas till.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett nytt industriområde med tillhörande funktioner öster om Alby i Ånge kommun. Vidare är syftet att planlägga befintliga ställverk och befintliga luftledningar samt tillskapa nya angöringsvägar från riksväg 83. Planförslaget bedöms inte strida mot den kommunövergripande översiktsplanen.

Under samrådstiden 7-30 september 2022 finns planförslagets handlingar tillgängliga på kommunhuset i Ånge och på kommunens hemsida: Aktuella samråd - Ånge kommun (ange.se) Länk till annan webbplats.

Information och samråd hålls också i form av öppet hus i Alby skola den 15 september mellan klockan 16.00-20.00.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast fredag den 30 september 2022 till e-post kommunstyrelsen@ange.se eller till Ånge kommun, kommunstyrelsen, 841 81 Ånge. Märk gärna brevet med KS 21/216.

Öppet hus Alby skola, 15 september kl. 16-20

Välkommen på samråd och information om förslaget till detaljplan för Industriområde Alby östra!

Det är många som är nyfikna på utvecklingen och som har frågor och funderingar om det pågående utvecklingsarbetet. Hur stort blir det? Finns det risker? Kommer vi kunna gå längs Ljungan även i fortsättningen? Hur kommer transporterna att ske till och från området? Ta chansen och kom och ta del av informationen och träffa de som jobbat med att ta fram förslaget till detaljplan!

Tillfället ingår som en del av samrådet som pågår mellan den 7-30 september, vilket innebär att du som har synpunkter på planförslaget är välkommen att lämna dem på plats. Tänk på att de ska lämnas skriftligt, så förbered dig, skriv på plats eller skicka synpunkterna i efterhand. Se ovan.