Är du vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete?

Med anledning av pandemin covid-19 behöver Ånge kommun vara förberedd för en situation där regering eller huvudman kan besluta att tillfälligt stänga förskolor och skolor.

I en sådan situation har du bara rätt till plats i förskola eller fritidshem om omsorgen för barnet inte går att ordna på annat sätt. Om ni är två vårdnadshavare och bara en av er arbetar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andre ta hand om barnet. Detsamma gäller om det finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet och den personen inte är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp.

Om du har ett samhällsviktigt arbete kan du anmäla behov av förskola eller fritids via e-tjänst.

Arbete i samhällsviktig verksamhet ska kunna styrkas med intyg från arbetsgivaren om kommunen efterfrågar det. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning i vad som är samhällsviktig verksamhet;
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/länk till annan webbplats

Observera att det i dagsläget inte finns något beslut eller information från regering eller annan huvudman om att förskolor eller grundskolor ska stänga. Detta är endast en förberedande åtgärd för att kommunen ska vara redo om ett sådant eventuellt beslut kan komma

Länk till e-tjänsten:
Behov av plats på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete - anmälanlänk till annan webbplats

https://e-tjanster.ange.se/behovforskolafritidshemlänk till annan webbplats