Nu övar Sverige totalförsvaret

Den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år startar nu. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november och under hela 2020. Syftet är att stärka Sveriges motståndskraft.

Det försämrade omvärldsläget med bland annat ökad militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser samt påverkansoperationer har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför tagit initiativ till Totalförsvarsövning 2020; en övning där alla kommuner, länsstyrelser och regioner deltar. Ett stort antal myndigheter liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet övar också.

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.
- Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden.

Kommunerna har en viktig uppgift i totalförsvaret
Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

Kommunernas roll i totalförsvaret ingår i den civila delen. Prioriterade uppgifter är säkerhetsskydd, etablering av krigsorganisation, krigsplacering av personal samt kompetenshöjning av kommunledningar.

Kommunerna ska:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Öva planer och rutiner på lokal nivå

Totalförsvarsövningens inriktning är att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

I den första delen av övningen prövar de deltagande parterna sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Arbetet går ut på att identifiera roller, se över vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

Mer information:
Försvarsmakten om Totalförsvarsövning 2020 Länk till annan webbplats.

MSB, myndigheten för samällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Text