Kommunfullmäktige 2018-04-23

Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 23 april 2018 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Mellan kl. 10 och kl.11 utbildar Bo Per Larsson från SKL om hot mot förtroendevalda.

Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

 • Catharina Norberg, ekonomichef informerar om hantering av semesterlöneskulden
 • Jennie Andersson, integrations- och asylsamordnare informerar om den rådande flyktingsituationen
 • Kommunchef Sara Jonsson informerar om aktuella frågor inom koncernen

Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering
Ärenden:

 1. Kontroll av jäv och intressekonflikt
 2. Allmänhetens frågestund. Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se
 3. Korta frågor och korta svar
 4. Valärenden
 5. Årsredovisning 2017
 6. Förvaltningsberättelse 2017 för vatten och avlopp
 7. Presentation av revisionsrapport Grundläggande granskning
 8. Presentation av revisionsrapport om rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering
 9. Revidering av kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förbundsordning och reglemente samt reglemente för revisorer
 10. Delegering av beslutanderätt i detaljplansärenden
 11. Förslag till svar på motion angående uppsägning av avtal med Folkets Hus i Ånge
 12. Förslag till svar på motion om stöd för elever med särskilda behov
 13. Förslag till svar på motion om giftfri förskola
 14. Förslag till svar på motion om anslaget till studieförbunden
 15. Förslag till svar på motion angående införande av webb-tv-sändning av kommunfullmäktige
 16. Förslag till svar på motion om uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för vindkraft
 17. Redovisning av partistöd 2017
 18. Redovisning av delgivningar

Handlingar till sammanträdet på www.ange.se/kfmote. Sammanträdet sänds på webbradio.
Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!

Gun Olofsson, kommunfullmäktiges ordförande