Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 23 oktober 2017, kl 13.00. Platsen är Ånge kommnukontor, fullmäktigesalen. Information från kl 11.00

Ärenden

11.00  Information

Jennie Andersson, integrations- och asylsamordnare informerar om den rådande flyktingsituationen

Jens Grelsson, säkerhetssamordnare informerar om kommunens arbete mot våldsbejakande extremism      
        
13.00  Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering

 1. Kontroll av jäv och intressekonflikt
 2. Allmänhetens frågestund. Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post (ange@ange.se)
 3. Korta frågor och korta svar
 4. Valärenden
 5. Revisionens presentation av granskningsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete
 6. Delårsrapport 2017
 7. Mål och prioriteringar, Budget 2017, Ekonomisk plan 2018-2019 - Extra investeringmedel för ombyggnation av Hallstaborg
 8. Regler för synpunkter och förslag till kommunen
 9. Avgift för kopior av allmänna handlingar mm
 10. Hemställan från Ånge Energi AB om att konvertera låneskuld till extern långivare
 11. Förslag till ny Renhållningstaxa från 2018-03-01
 12. Uppföljning av motion angående Migrationsverkets skuld till ÅFA 
 13. Förslag till svar på motion om att förbättra integrationsarbetet
 14. Förslag till motionssvar - Ånge kommun ska sköta väghållningen i våra tätorter
 15. Förslag till svar på motion om virtuellt hälsorum
 16. Förslag till svar på motion om barn till religiösa
 17. Förslag till svar på motion om kollegial handledning
 18. Förslag till svar på motion angående underlättande av resor med kollektivtrafiken inom länet för ungdomar och arbetspendlare
 19. Förslag till svar på motion om självstyrande enheter inom skola/förskola/äldreboenden
 20. Förslag till svar på motion om rektors uppdrag
 21. Redovisning av delgivningar

På mötesportalen ligger handlingar för sammanträdet, den hittar du på Ånge kommuns hemsida www.ange.se/motesportal

Sammanträdet sänds på webbradio både som direktsändning och i efterhand via www.ange.se/webbradio Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!      
        
        
  Gun Olofsson      
  Kommunfullmäktiges ordförande