Föreningsbildning

När det var klart att det skulle bli en vindkraftspark i Haverö utlovade projektörerna att bygden skulle erhålla utvecklingsmedel genom att skriva ett avtal med Ånge kommun som anger förutsättningar för detta. Det handlar om 560 000 kronor per år som indexeras enligt konsumentprisindex, och som ska betalas ut under hela parkens livslängd. Pengarna ska gå till att utveckla bygden och får till exempel inte användas till sådana åtaganden som normalt sett är kommunala.

För att bygden ska erhålla pengarna så behöver en förening bildas som kan ta emot dem. På den här sidan hittar du mer information om vad som gäller kring utvecklingspengarna från vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö.

Inbjudan till stormöte

Välkommen till konstituerande föreningsstämma!

Lördagen den 30 november med start klockan 16.00 i folkets hus på Överturingen är det dags att bilda förening! Det är viktigt att så många röstberättigade som möjligt kommer på mötet och deltar vid föreningsbildningen. Du kan läsa dagordningenPDF för mötet här.

Behandling av verksamhetsplan och budget för det kommande året ingår inte i dagordningen, eftersom det är den blivande styrelsen som ska utarbeta detta. Ordinarie föreningsstämma som behandlar detta ska, enligt by-ambassadörernas förslag till stadgar, hållas före den 31 mars 2020.

Avtalet om bygdemedel

Att betala en ersättning till bygden vid en vindkraftsetablering är inte ett lagstadgat krav, och ingen förhandling får ske mellan projektör och kommun om detta. Däremot är det vanligt att projektörerna frivilligt åtar sig att betala ut medel för att gynna bygden där verksamheten är förlagd, och så är fallet med vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö. Avtalet anger ramar och villkor för att bygden ska erhålla medel från parken, och det utgör därför grunden för föreningsbildningen och stadgarna.

Från början var det SCA Energy AB som projekterade vindkraftsparken och tog fram avtalet om bygdemedel, men nu har parken sålts och motpart i avtalet är därför Cloud Snurran AB med organisationsnummer 559137-8897, som i sin tur företräds av Arise AB med organisationsnummer 556274-6726. Här kan du läsa avtalet om bygdemedelPDF i sin helhet. Bilagt avtalet finns också en kartaPDF som definierar vad som menas med "närområdet" kring vindkraftsparken.

Förslag till stadgar

Sedan hösten 2018 har projektet Vindbruk & bygdeutvecking i Haverö arbetat för att skapa ett stabilt och långsiktigt forum som syftar till att skapa synergieffekter och stärka samarbetet mellan byarna, föreningarna, företagen och människorna som bor inom närområdet kring vindkraftsparken. Bland annat har projektet haft till uppgift att ta fram en utvecklingsplan för området och att driva föreningsbildningsprocessen. Till vår hjälp har vi Coompanion Västernorrland som genomför en så kallad Lokalekonomisk Analys med oss, och som stöttar oss när vi har frågor om föreningsbildningen. Du kan läsa mer om den lokalekonomiska analysen i menyn genom att klicka på Bygdeutvecklingsarbetet. Utvecklingsplanen ska vara ett stöd för så väl föreningen som ska bildas, som för den som vill arbeta för att utveckla bygden.

By-ambassadörernas slutgiltiga förslag till stadgarPDF som kommer att läggas fram på föreningsbildningsmötet den 30 november kan du läsa här. Bilagt stadgarna finns också avtalet om bygdemedel (bilaga 1PDF), samt kartan som definierar föreningens verksamhetsområde (bilaga 2PDF).

På föreningsbildningsmötet kommer vi också att behandla instruktioner till den nya valberedningenPDF.

Meddelande från valberedningen

Valberedningen har tillsatts av gruppen av by-ambassadörer och består av Emelie Säterberg från Säter som är sammankallande, Anton Svensson från Överturingen, Bertil Färnström från Nybo, och Ingeborg Lögdahl från Byberget.

I bilden längre ner framgår de förutsättningar samt instruktioner som valberedningen haft att förhålla sig till i arbetet med att sätta samman sitt förslag till styrelse i den nya föreningen. Vidare har de kriterier som framgår av by-ambassadörernas förslag till stadgarPDF beaktats.

Totalt har 32 personer nominerats till styrelsen, varav följande personer valberedningen föreslår till uppdragen i den nya styrelsen:

Ledamöter:
Agneta Hagander, Ön/Ytterturingen, ordförande (1 år)
Ulrika Magnesved, Gillhov (1 år)
Barbro Norberg, Kälen (2 år)
Ida Svensson, Överturingen (2 år)
Kjell Berg, Ocksjön (1 år)
Hans Nilsson, Byberget (2 år)
Joakim Snorring, Kölsillre (1 år)

Ersättare:
Johan Mattsson, Överturingen (2 år)
Karin Gunnarsdotter Eriksson, Kölsillre (1 år)
Jim Hedlund, Ön/Ytterturingen (2 år)

Revisorer (väljs på 1 år):
Bertil Johansson, Gillhov (ordinarie)
Eva Mörk Månsson, Nybo (ordinarie)
Agnes Gunnarsson, Haverövallen (ersättare)

Valberedning (väljs på 1 år):
Anton Svensson, Överturingen (sammankallande, omval)
Emelie Säterberg, Säter (omval)
Christer Lögdahl, Byberget
Marianne Larsson, Kälen

Representanter med närvarorätt i styrelsen (ej rösträtt):
Mattias Öhrberg, Arise AB
Ånge kommun, en person (ej klart)

Under föreningsbildningsmötet föreslås:
Susanne Vinderå, Coompanion Västernorrland, till ordförande
Kerstin Stickler, Coompanion Västernorrland, till protokollförare
Rösträknare, tillika justerare, 2 personer (ej klart)

Valberedning