Bygdens nya förening

När det var klart att det skulle bli en vindkraftspark i Haverö utlovade projektörerna att bygden skulle erhålla utvecklingsmedel genom att skriva ett avtal med Ånge kommun som anger förutsättningar för detta. Det handlar om 10 000 kronor per driftsatt vindkraftverk och år, det vill säga totalt 560 000 kronor per år när samtliga verk driftsatts, som indexeras enligt konsumentprisindex. Pengarna ska betalas ut under hela parkens livslängd, och ska gå till att utveckla bygden och får till exempel inte användas till sådana åtaganden som normalt sett är kommunala.

För att pengarna ska kunna betalas ut från och med februari år 2020 har bygden bildat en ny förening som ska ta emot dem. På den här sidan hittar du information om hur det gick till att bilda den nya föreningen. På föreningens egna hemsida www.vindbyarna.comlänk till annan webbplats finns information om vad som gäller kring utvecklingspengarna, hur du gör för att bli medlem, hur du ansöker om pengar, med mera.

Inbjudan till stormöte

Den konstituerande föreningsstämman

Lördagen den 30 november med start klockan 16.00 i Folkets hus på Överturingen hölls den konstituerande föreningsstämman och bygdens nya förening bildades. Du kan läsa dagordningenPDF samt protokolletPDF från mötet här.

Behandling av verksamhetsplan och budget för det kommande året ingick inte i dagordningen, eftersom det är den blivande styrelsen som ska utarbeta detta. Ordinarie föreningsstämma som behandlar detta skulle, enligt de antagna stadgarna, hållas före den 31 mars 2020 men med hänvisning till Corona-virusutbrottet var stämman tvungen att ställas in. Föreningen kommer kalla till ny föreningsstämma så snart det är möjligt. Mer information hittar du på www.vindbyarna.comlänk till annan webbplats.

Kallelsen till den konstituerande föreningsstämman, by-ambassadörernas förslag till stadgar, och övriga underlag för föreningsbildningen publicerades på den här hemsidan, spreds via facebook, samt delades ut i närmare 800 ex i alla postlådor vi kunde hitta inom närområdet kring vindkraftsparken cirka en och en halv månad innan stämman. Affischer om var information om föreningsbildningen fanns tillgänglig har funnits uppsatta under större delen av 2019, och specifika affischer med kallelse till föreningsbildningsmötet sattes upp cirka en och en halv månad innan mötet.

Förutom att det under hela 2019 varit öppet för vem som helst att delta i- och ta del av- by-ambassadörernas arbete med föreningsbildningen, så ingick information i inbjudan till stämman om hur man skulle gå till väga för att inkomma med synpunkter och funderingar. Samtliga synpunkter och kommentarer till förslaget till stadgar behandlades i gruppen av by-ambassadörer innan det slutgiltiga förslaget lades fram vid den konstituerande föreningsstämman.

Den nya styrelsen

Föreningsstyrelsen som fick förtroende och valdes vid den konstituerande föreningsstämman den 30 november, och som konstituerade sig vid sitt första styrelsemöte den 15 december 2019 består av nedanstående personer. Inom parentes anges den tid de valts för.

Om du vill komma i kontakt med föreningen så går det bra att maila till info@vindbyarna.com. Du hittar all information om föreningen och kontaktuppgifter på föreningens hemsida: www.vindbyarna.comlänk till annan webbplats.

Ledamöter:
Agneta Hagander, Ön/Ytterturingen, ordförande (1 år)
Hans Nilsson, Byberget, vice ordförande (2 år)
Ulrika Magnesved, Gillhov, sekreterare (1 år)
Ida Svensson, Överturingen, kassör (2 år)
Joakim Snorring, Kölsillre, webbansvarig (1 år)
Barbro Norberg, Kälen (2 år)
Kjell Berg, Ocksjön (1 år)

Ersättare:
Johan Mattsson, Överturingen, medlems-/personuppgiftsansvarig (2 år)
Jim Hedlund, Ön/Ytterturingen (2 år)
Karin Gunnarsdotter Eriksson, Kölsillre (1 år)

Revisorer (1 år):
Bertil Johansson, Gillhov
Eva Mörk Månsson, Nybo
Agnes Gunnarsson, Haverövallen (ersättare)

Valberedning (1 år):
Anton Svensson, Överturingen (omval, sammankallande)
Emelie Säterberg, Säter (omval)
Christer Lögdahl, Byberget
Marianne Larsson, Kälen

Närvarorätt vid styrelsemöten utan rösträtt:
Mattias Öhrberg, representerar vindkraftsparken genom Arise AB
Catharina Norberg, representerar Ånge kommun

Styrelsens sammansättning

Under den konstituerande föreningsstämman röstades valberedningens förslag till styrelsesammansättning igenom i sin helhet, men hur tänkte valberedningen när de tog fram förslaget egentligen?

Valberedningen tillsattes av gruppen av by-ambassadörer under sensommaren 2019, och bestod av Emelie Säterberg från Säter som var sammankallande, Anton Svensson från Överturingen, Bertil Färnström från Nybo samt Ingeborg Lögdahl från Byberget. Valberedningen tillsattes med utgångspunkt i att representanterna skulle vara geografiskt utspridda i närområdet kring vindkraftsparken.

I avtalet om bygdemedel samt i stadgarna framgår förutsättningarna för valberedningsarbetet: "Föreningens styrelse ska ha en sådan variation avseende ålder, kön, geografisk och etnisk tillhörighet samt kompetens och intresseområde, som säkerställer Föreningens och bygdens framtid i ett långsiktigt helhetsperspektiv."

Enligt stadgarnas § 16 ska föreningen ledas av en styrelse om minst fem (5) ledamöter inklusive ordförande och två (2) ersättare, och max nio (9) ledamöter inklusive ordförande och fyra (4) ersättare, där hälften samt ordförande ska väljas på ett år, och andra hälften på två år. Samtliga ledamöter och ersättare ska vara medlemmar enligt §6, det vill säga vara mantalsskrivna eller fastighetsägare inom det definierade närområdet kring vindkraftsparken.

Vidare hade gruppen av by-ambassadörer tagit fram mer detaljerade instruktioner till valberedningenPDF under en workshop som hölls i Östavalls Folkets hus den 28 maj 2019, som leddes av Kerstin Stickler och Susanne Vinderå från Coompanion Västernorrland.

Utöver detta hade valberedningen också till uppgift att föreslå minst två (2) revisorer samt en (1) ersättare som väljs för tiden fram till nästkommande föreningsstämma som behandlar val av styrelsemedlemmar. Revisorerna ska vara oberoende i förhållande till styrelsen. Se §18 i de antagna stadgarna.

Vidare föreslog också valberedningen en ny sammansättning av valberedning som enligt §15 i stadgarna ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) personer varav en föreslogs som sammankallande, samt instruktioner till den nya valberedningen.

Med hjälp av affischer, och i samband med att kallelsen till den konstituerande föreningsstämman distribuerades, ombads allmänheten att inkomma med sina nomineringar av styrelsemedlemmar till valberedningen. Totalt fick valberedningen in 32 namn på personer som nominerats till styrelseplatserna.

Här kan du se hur den nya styrelsen för det förlängda verksamhetsåret 2020 är sammansattPDF vad gäller typ av uppdrag, geografisk utspridning kring vindkraftsparken, kön och ålder.

Avtalet om bygdemedel

Att betala en ersättning till bygden vid en vindkraftsetablering är inte ett lagstadgat krav, och ingen förhandling får ske mellan projektör och kommun om detta. Däremot är det vanligt att projektörerna frivilligt åtar sig att betala ut medel för att gynna bygden där verksamheten är förlagd, och så är fallet med vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö. Avtalet anger ramar och villkor för att bygden ska erhålla medel från parken, och det utgör därför grunden för föreningsbildningen och stadgarna.

Från början var det SCA Energy AB som projekterade vindkraftsparken och tog fram avtalet om bygdemedel, men nu har parken sålts och motpart i avtalet är därför Cloud Snurran AB med organisationsnummer 559137-8897, som i sin tur företräds av Arise AB med organisationsnummer 556274-6726. Här kan du läsa avtalet om bygdemedelPDF i sin helhet. Bilagt avtalet finns också en kartaPDF som definierar vad som menas med "närområdet" kring vindkraftsparken.

Styrande och vägledande dokument

Sedan hösten 2018 har projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö arbetat för att etablera ett stabilt och långsiktigt forum i bygden som syftar till att skapa samarbeten, samverkan och synergieffekter i bygden. Bland annat har projektet haft till uppgift att ta fram en utvecklingsplan som ska vara ett stöd för så väl den nya föreningen som för den som vill arbeta för att utveckla bygden. Till vår hjälp har vi haft Coompanion Västernorrland som bland annat gjort en så kallad Lokalekonomisk analys tillsammans med oss. Du kan läsa mer om bygdeutvecklingsarbetet i menyn.

Här kan du läsa och ladda hem en lågupplöst version av utvecklinsplanenPDF. Den fysiska foldern har delats ut i alla postlådor vi har kunnat hitta i närområdet kring parken, och det finns också ex utlagda på bland annat affären på Överturingen, macken i Östavall och på affären i Sidsjö. Maila näringslivskontoret i Ånge eller kontakta den nya föreningenlänk till annan webbplats om du vill ha fysiska ex av utvecklingsplanen.

Här kan du läsa och ladda hem de antagna stadgarnaPDF till den nya föreningen. Bilagt stadgarna finns också avtalet om bygdemedelPDF samt en kartaPDF som visar vad som menas med "närområdet" kring vindkraftsparken.