Prövning av vindkraft

När en vindkraftsprojektör intresserar sig för att bygga en större park följer flera steg innan spaden sätts i marken. Bland annat mäts lämpligheten på platsen i mer detalj och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Förberedelserna kan ta många år innan en faktisk tillståndsprövning blir aktuell.

Prövning av större tillståndspliktiga vindkraftparker i Ånge kommun görs av Länsstyrelsen i Västernorrland. Länsstyrelsen kan bara ge tillstånd till vindkraftprojekt om det tillstyrks av kommunfullmäktige. Mindre vindkraftverk som kräver bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet prövas däremot av bygg- och miljönämnden och kräver ingen tillstyrkan från kommunfullmäktige.

Vid all prövning måste den som vill bygga och driva vindkraftverk utreda och presentera hur vindkraftverken kan komma att påverka människor och omgivningen i en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat finns krav om dokumenterade samråd med allmänheten i närområdet, att göra bullerberäkningar och visa hur hänsyn tas till människor, djur- och naturvärden.

På webbsidan vindlov.selänk till annan webbplats finns mer detaljer om hur förberedelserna inför-, samt prövning av vindkraft går till.

Om tillstånd erhålls

Om tillstånd väl erhålls så går projektbolaget vidare med att se över vad som behöver upphandlas och räkna på investeringsbelopp. Det kostar mycket att bygga en vindkraftpark, så det gäller också att hitta någon som är villig att betala, ta risken och satsa på projektet. Det betyder att man behöver visa på en kalkyl där det framgår att parken är en lönsam investering som genererar avkastning till ägarna. Här har det så kallade elcertifikatsystemet spelat en stor roll för att få vindkraften att bli lönsam, men i och med den snabba teknikutvecklingen som har lett till allt effektivare vindkaftverk så är det ett minskande problem. Du kan läsa mer om elcertifikatsystemet hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats.

Utöver att planera för själva byggnationen av parken och tillkommande driftstid på 25-30 år så behöver projektbolaget även ha en tydlig plan för hur elen från vindkraftverken ska kunna transporteras ut på stamnätet och vidare till konsumenter för att säljas. Svenska kraftnätlänk till annan webbplats är den myndighet som ansvarar för stamnätet och att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Vanligtvis behöver en projektör ta tillståndet för uppförande av vindkraft i bruk inom en viss tid, ofta inom 5 år men ibland längre. Om projektören inte börjar bygga inom igångsättningstiden så förfaller tillståndet.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter som du vill framföra om vindkraft i kommunen bör du i första hand kontakta det bolag som vill bygga vindkraftverken. Mer information och kontaktuppgifter för aktuella vindkraftsprojekt inom Ånge kommun hittar du i menyn på den här sidan. I andra hand kan du kontakta Länsstyrelsen som sköter prövning och tillsyn av större vindkraftparker.