Prövning av vindkraft

När någon visar intresse för att bygga för storskaligt vindbruk följer flera steg innan spaden sätts i marken. Bland annat mäts lämpligheten på platsen i mer detalj och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i samråd med bland annat Länsstyrelsen, kommunen och allmänheten. Förberedelserna kan ta många år innan en faktisk tillståndsprövning blir aktuell.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet i Ånge kommun, däribland större vindkraftsparker, hanteras av Länsstyrelsen i Västernorrland. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Miljöprövningsdelegationen kan bara ge tillstånd till vindkraftsprojekt om det tillstyrks av kommunfullmäktige. Mindre vindkraftverk som kräver bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet prövas däremot av bygg- och miljönämnden och kräver ingen tillstyrkan från kommunfullmäktige.

Vid all prövning av vindkraft måste den som vill bygga och driva vindkraftverk utreda och presentera hur vindkraftverken kan komma att påverka människor och omgivningen i en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat finns krav om dokumenterade samråd med allmänheten i närområdet, att göra buller- och hinderljusberäkningar, och visa hur hänsyn tas till människor, djur- och naturvärden.